Отчети

Годишен финансов отчет за 2019 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2020 г.

Тримесечен отчет към 31.03.2020 г.

Междинен отчет към 30.09.2019 г.

Шeстмeсeчeн отчeт към 30.06.2019 г.

Годишен доклад за дейността. Доклад на независимия одитор. Годишен финансов отчет. 31 декември 2018 г.

Страница 1/3