Отчети

Тримесечен отчет към 31.03.2020 г.

Междинен отчет към 30.09.2019 г.

Шeстмeсeчeн отчeт към 30.06.2019 г.

Годишен доклад за дейността. Доклад на независимия одитор. Годишен финансов отчет. 31 декември 2018 г.

Тримесечен отчет към 31.03.2019 г.

Междинен отчет към 30.09.2018 г.

Страница 2/4