“Оперативни програми”

Димитър Черкезов

Ръководител отдел “Оперативни програми”

d.cherkezov@fmfib.bg

Димитър Черкезов е ръководител на отдел “Оперативни програми” във Фонд на фондовете от неговото създаване. Той е магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ и строителен инженер с магистърска степен по специалност “Водоснабдяване и канализация”.

Притежава дългогодишен опит в управление на средства от ЕС, включително в предоставяне на подкрепа чрез финансови инструменти, и има задълбочени познания в правото на ЕС и националното законодателство относно ЕСИФ. Той има съществено участие в създаването и управлението на фондовете за градско развитие по инициативата JESSICA в България по време на работата му в звено JESSICA в Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ в периода от 2012 г. до 2016 г. Преди това Димитър Черкезов има богат опит в управлението на средства от ЕС по Програма ФАР, Преходния финансов инструмент, Инструмента Шенген и в качеството му на Ръководител на Управляващия орган за България по Европейския фонд за връщане и Фонда за външни граници.

Той има множество придобити квалификации в страната и чужбина в сферата на управлението на средства от ЕС, възлагане на обществени поръчки, държавни помощи и др. Притежава опит като Възложител по Закона за обществените поръчки и Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по Закона за публичните финанси.