Красимир Димитров

Красимир Димитров

Ръководител звено "Вътрешен одит"

k.dimitrov@fmfib.bg

Красимир Димитров има повече от 15 г. опит в областта на одита и контрола по отношение на средства по линия на фондове и програми с осигурено съфинансиране от ЕС. 

Професионалната му кариера започва, като вътрешен одитор и достига до директор на одитна дирекция в Сметната палата на Република България, отговорен за цялостното управление на одита за съответствието. През този период е изпълнявал ръководни функции в първото и най-голямо звено за вътрешен одит в публичния сектор, а в последствие е ръководил дейността на повече от 100 одитора във Върховната одитна институция, ситуирани в централно управление и изнесени работни места в големите градове в страната. 

Красимир Димитров е изпълнявал и консултантски функции в областта на одита, управлението на риска и контрола, стратегическо планиране в институции от публичния сектор. 

Красимир Димитров е магистър по международни икономически отношения и е преминал през редица обучения и специализации в Германия, Белгия, Великобритания, Португалия и др. В продължение на няколко години е член на комисията по обучение и сертификация на Института на вътрешните одитори в България и е чест лектор на обучения в областта на одита, контрола и превенция от нередности и измами, организирани от професионални организации, университети, министерства, общини и др.