Ваня Стойнева

Ваня Стойнева

Ръководител звено "Съответствие"

Ваня Стoйнева е магистър по „Международни отношения“ от Университета за национално и световно стопанство, с богат опит в сферите на финансите, управлението и контрола на средствата от Европейския съюз. Г-жа Стойнева притежава задълбочени познания в европейската регулация на ЕСИФ. Има участие в създаването на нормативната уредба за програмен период 2014-2020 г., както и за следващия програмен период 2021-2027 г. по време на работата си в дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите, Сертифициращ орган по оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Има множество придобити квалификации в чужбина в сферата на контрола, одита, верификацията, сертификацията на средствата от ЕС и специфично в управлението на финансови инструменти.