Финансови инструмeнти

Финансовите инструменти (ФИ) представляват специализирани финансиращи схеми, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и национално финансиране от Оперативните програми (ОП), както и с допълнително привлечени средства от частния и публичния сектор. ФИ целят по-ефективно използване на публичния ресурс, в сравнение с безвъзмездната финансова помощ (БФП), и осигуряват финансова подкрепа на целеви групи крайни получатели за осъществяване на икономически жизнеспособни проекти, като по този начин допринасят за преодоляване на идентифицирани несъвършенствата на пазара, както и за постигане на стратегическите цели и политики на ЕС. Финансовите инструменти играят още по-голяма роля в политиката на сближаване на ЕС през програмния период 2014-2020 г., и в бъдеще все по-голяма част от бюджета на ЕС да се заделя за ФИ.

Финансовите инструменти се използват в България за първи път през предходния програмен период 2007-2013 г. чрез инициативата  „JESSICA“ за градско развитие и инициативата „JEREMIE“ за финансиране на МСП.

 

Структура на управление на ФИ

Средствата, предоставени на България от ЕСИФ се управляват от Управляващия орган (УО) по съответната Оперативна програма, който е отговорен за прилагането на политиките по програмата.

Управляващият орган сключва Финансово споразумение с ФМФИБ за управление на средствата, предназначени за ФИ по съответната Оперативна програма.

ФМФИБ управлява финансовия ресурс за ФИ под формата на Фонд на фондовете, като предоставя средствата на така наречените финансови посредници (вкл. кредитни и финансови институции, фонд мениджъри и др.), избрани от ФМФИБ чрез открити и прозрачни процедури, съобразени с европейските регулации и установените пазарни практики.

Избраните финансови посредници допълват съответния инструмент с частен ресурс и предоставят средствата на допустими крайни получатели под формата на заеми, капиталово и квази-капиталово финансиране.

Стратегиите за прилагане и управление на ФИ са базирани на Предварителна оценка, изготвена по унифицирана за ЕС методология, която оценява разликата между търсенето и предлагането на финансови продукти и определя размера и вида на ФИ, предвид целите за развитие, заложени в съответната оперативна програмата.  

Използването на средствата от ФИ и постигането на заложените цели по Оперативните програми се следи и контролира на всички нива, т.е. на ниво Програма, Фонд на фондове, инструмент, финансов посредник и краен получател и подлежи на одит от органите, упълномощени по закон да извършват тази дейност на национално и европейско ниво.

Основни предимства на финансовите инструменти

Преодоляване на несъвършенства на пазара

  • Чрез ФИ се предоставя финансиране на целеви групи крайни получатели, за които финансирането от частния сектор е ограничено, но би имало положителен ефект от предоставяне на подкрепа за тях  предвид целите на съответната оперативна програма.
  • Финансовите продукти, предоставяни чрез ФИ, са съобразени с  възможностите и нуждите на целевите крайни получатели и предлагат, в общия случай, облекчени условия, включително по отношение на цената, срока и/или изискванията за обезпечение.

Лостов ефект

  • В допълнение на средствата от Оперативните програми, ФИ мобилизират допълнително частно финансиране, което увеличава общия размер на подкрепата, който достига до крайните получатели.

 Револвиращ ресурс

  • Върнатите средства от финансираните проекти, както и потенциалните други приходи от тях, могат да се използват отново за предоставяне на подкрепа на други допустими крайни получатели и проекти.

 Финансова дисциплина

  • Средствата предоставени чрез инструменти, изискват изплащане на предоставеното финансиране от крайните получатели, което води до по-ефективно използване на публичния ресурс, в сравнение с БФП, и намалява вероятността крайните получатели да развият зависимост към подкрепата чрез публични средства.

 Експертиза

  • Крайните получатели могат да се възползват от експертизата на финансовите посредници и други партньори от частния сектор за структурирането на икономически жизнеспособни проекти.

Инвестиционен подход на ФМФИБ по отношение на финансовите инструменти за дялово и квази-дялово инвестиране в обхвата на ОПИК