Финансови инструмeнти

Същност на финансовите инструменти: специализирани схеми за финансиране със средства от различни източници.

Видове

 • дългови инструменти;
 • дялови и квази-дялови инвестиции.

 

Механизъм на финансовите инструменти

 • Управляват се от Фонд на фондовете – структура за целево разпределяне на публични средства чрез специализирани схеми за финансиране. „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД изпълнява функциите на Фонд на фондовете (ФнФ);
 • Управляващите органи на европейските програми в България сключват финансови споразумения с ФнФ, с които му възлагат управлението на средствата, предназначени за финансови инструменти по съответната европейска програма;
 • По унифицирана за ЕС методология ФнФ извършва предварителна оценка на търсенето и предлагането на финансови продукти и определя размера и вида на финансовите инструменти съобразно целите, заложени в съответните европейски програми;   
 • ФнФ избира финансови посредници чрез открити и прозрачни процедури в съответствие с европейските регулации и установените пазарни практики;
 • ФнФ предоставя публичен ресурс на финансовите посредници, които го допълват с частни средства;
 • Финансовите посредници предоставят средствата на допустими крайни получатели под формата на кредити, дялово и квази-дялово финансиране;
 • Използването на средствата от финансовите инструменти се контролира от националните и европейските институции на всички нива – европейска програма, Фонд на фондовете, финансов посредник и краен получател.

Източници на финансовия ресурс

 • Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ); 
 • национално финансиране от оперативните програми на ЕС;
 • допълнително привлечени средства от частния сектор. 

Цели на финансовите инструменти

 • по-ефективно използване на публичния ресурс в сравнение с безвъзмездната финансова помощ; 
 • финансова подкрепа на целеви групи крайни получатели с малки шансове за достъп до обичайно банково кредитиране или инвестиции от свободния пазар;
 • осъществяване на икономически жизнеспособни проекти с никаква или малка бизнес история или оценени като рискови;
 • преодоляване на идентифицирани несъвършенства на пазара;
 • постигане на стратегическите цели и политики на ЕС.

Предимства на финансовите инструменти

 • Преодоляване на несъвършенства на пазара

Предоставя се финансиране на целеви групи с ограничен достъп до финансов ресурс от частния сектор, чиято икономическа дейност е важна за постигане на целите на съответната европейска програма.

Финансовите инструменти предлагат облекчени условия в сравнение с условията по други подобни финансови продукти на свободния пазар.

 • Ефект на лоста

В допълнение към публичните средства финансовите инструменти мобилизират частно финансиране, което увеличава общия размер на подкрепата за крайните получатели.

 • Рециклиране на средствата

Върнатите средства от финансираните проекти, както и потенциалните други приходи от тях, се използват отново за подкрепа на други допустими крайни получатели и проекти.

 • Финансова дисциплина

Средствата, предоставени чрез финансови инструменти, подлежат на връщане от крайните получатели. Това води до по-ефективно използване на публичния ресурс в сравнение с безвъзмездната финансова помощ и намалява вероятността предприятията да развият зависимост към подкрепата чрез публични средства.

 • Трансфер на знания и опит

Крайните получатели могат да се възползват от експертизата на финансовите посредници и други партньори от частния сектор за структуриране на икономически жизнеспособни проекти.

 

Инвестиционен подход на ФМФИБ по отношение на финансовите инструменти за дялово и квази-дялово инвестиране в обхвата на ОПИК