Структура

 

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД има двустепенна система на управление. Органите за управление на дружеството са Управителен съвет, Надзорен съвет и едноличният собственик на капитала, т.е. държавата, който решава въпросите от компетентност на общото събрание на акционерите. Правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на финансите. Надзореният съвет е в състав от седем члена, определени от заместник министър-председателя, отговарящ за цялостната организация, координация и контрол на системата за управление на средствата от ЕСИФ, министъра на труда и социалната политика, министъра на финансите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на икономиката, министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните.  

Управителен съвет

Изпълнителен директор и зам.-председател на УС

Александър Георгиев

Александър Георгиев

a.georgiev@fmfib.bg

Изпълнителен директор и член на УС

Владимир Данаилов

Владимир Данаилов

v.danailov@fmfib.bg

Финансови инструменти и оперативни програми

Директор управление „Финансови инструменти и оперативни програми“

Лазар Петров

Лазар Петров

l.petrov@fmfib.bg

Ръководител отдел “Финансови инструменти”

Камен Славов

Камен Славов

k.slavov@fmfib.bg

Ръководител отдел “Оперативни програми”

Димитър Черкезов

Димитър Черкезов

d.cherkezov@fmfib.bg

Управление на риска и отчетност

Директор управление „Риска, мониторинг и отчетна дейност“

Виктория Христова

Виктория Христова

v.hristova@fmfib.bg

Ръководител отдел „Отчетна дейност“

Пламена Кодова

Пламена Кодова

p.kodova@fmfib.bg

Ръководител отдел „Мониторинг“

Костадин Мунев

Костадин Мунев

k.munev@fmfib.bg

Ръководител отдел “Управление и контрол на риска“

Александър Недеков

Александър Недеков

a.nedekov@fmfib.bg

Финанси, правна дейност и администрация

Директор управление „Финанси, правна дейност и администрация“

Вера Стоянова

Вера Стоянова

v.stoyanova@fmfib.bg

Ръководител отдел "Правна дейност"

Гълъбина Георгиева

Гълъбина Георгиева

g.georgieva@fmfib.bg

Ръководител отдел "Счетоводство"

Ирена Георгиева

Ирена Георгиева

i.georgieva@fmfib.bg

Ръководител отдел „Човешки ресурси, административни дейности и информационни технологии“

Деница Савова

Деница Савова

d.savova@fmfib.bg

Съответствие

Ръководител звено "Съответствие"

Ваня Стoйнева

Ваня Стойнева

v.stoyneva@fmfib.bg

Вътрешен одит

Ръководител звено "Вътрешен одит"

Красимир Димитров

Красимир Димитров

k.dimitrov@fmfib.bg

Проектна информация и финансиране

Директор управление "Проектна информация и финансиране"

Ангелина Тодорова

Ангелина Тодорова

a.todorova@fmfib.bg