Структура

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България" е:

  • еднолично акционерно дружество – собственост на българската държава. Правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на финансите, който решава въпросите от компетентност на общото събрание на акционерите;
  • с двустепенна система на управление – Управителен съвет и Надзорен съвет. Надзорният съвет е в състав от седем члена. Те се определят от заместник министър-председателя, който координира и контролира управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ); министъра на труда и социалната политика; министъра на финансите; министъра на регионалното развитие и благоустройството; министъра на икономиката; министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните.