За нас

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) е търговско дружество с едноличен собственик на капитала Република България, представляван от министъра на иновациите и растежа.

Той е създаден с разпореждане на Министерски съвет от 22 юли 2015 г. с цел управление на средствата, предвидени за финансови инструменти по оперативните и други програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Към момента ФМФИБ има подписани споразумения за управление на финансови инструменти с Управляващите органи на Програма „ Kонкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 и Програма „Региони в растеж“ 2021-2027 с общ размер на ресурса около 1,8 млрд. лв.

ФМФИБ изпълнява функциите на Фонд на фондовете (ФнФ) – разпределя целево публични средства от европейски програми и национално съфинансиране чрез специализирани схеми за финансиране (финансови инструменти). Основните дейности на ФМФИБ са свързани с:

  • провеждане на пазарни консултации за изготвяне на предварителна оценка на търсенето и предлагането на финансови продукти в съответната сфера и сред избраните целеви групи; 
  • структуриране на дългови и (квази-) дялови финансови инструменти и изготвяне на техническите спецификации за тях;
  • провеждане на открит и прозрачен избор на финансови посредници, които ще осигурят необходимото съфинансиране и ще предоставят финансови продукти на крайните получатели;
  • сключване на оперативни споразумения с финансовите посредници;
  • мониторинг, управление на риска, оперативно и финансово отчитане на финансовите инструменти с оглед изпълнение на целите, заложени в съответната европейска програма - източник на публичния ресурс.