Финансови инструменти по Програма „Развитие на регионите“ 2021 -2027

ФМФИБ ЕАД изпълнява операция за финансови инструменти чрез холдингов фонд по Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021 – 2027, съфинансирана от ЕС. 

Общият размер на подкрепата от ПРР 2021-2027 за финансови инструменти и безвъзмездна помощ в единична операция с финансови инструменти възлиза на 462 055 403 лв., от които 381 076 655  лв. са предоставени от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Финансовият ресурс ще бъде използван за структуриране на финансови инструменти - фондове за градско развитие, чрез които ще се предоставят финансови продукти за заеми – самостоятелни или в комбинация с безвъзмездна финансова помощ в единична операция, и портфейлна гаранция с таван на загубите в подкрепа на крайни получатели. Финансирането е с цел насърчаване на икономическата активност, устойчивата градска мобилност, подобряване и развитие на здравните и социалните услуги, образованието, културата, спорта и туризма, енергийната ефективност на сградния фонд, подобряване качеството на елементи на градската среда и др. Подкрепата чрез фондовете за градско развитие цели подобряване на достъпа до финансиране на крайните получатели и привличане на допълнителен частен капитал към публичния ресурс.

Целевите крайни получатели са публични и частни юридически лица от всички градски общини в България, с дейност в секторите, в които е предвидено прилагане на финансови инструменти по ПРР 2021-2027: „Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност“, „Енергийна ефективност и устойчиво обновяване на обществени сгради“, „Устойчива градска мобилност“,  „Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства“,  „Образователна инфраструктура и оборудване“, „Здравеопазване и социална инфраструктура“, „Туризъм, култура и спорт“. 

Планираното разпределение на ресурса между финансовите продукти е:

  • 207,5 млн. лв. за заеми; 
  • 41,5 млн. лв. за гаранции;
  • 166 млн. лв. за безвъзмездна помощ в комбинация с финансов инструмент в единична операция.

Финансовите инструменти ще се изпълняват по:

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ в 10 градски общини в България: 

  • Северна България - Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна; 
  • Южна България - Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград.

С цел развитие на функционални зони и засилване на функционалните връзки между големите градски общини и граничещите с тях селски общини инвестициите, насочени към индустриални зони/паркове и устойчива мобилност се финансират и за териториите на съседни селски общини, когато са включени в интегрирани проекти на градските общини. 

Подпомаганите мерки следва да бъдат предвидени в плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО), разработени от местните общински власти, като това се удостоверява със становище за съответствие от съответната община, което се предоставя на крайния получател.  

 

По Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ финансовите инструменти ще се изпълняват чрез подхода за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) в 40 средни и по-малки градски общини: 

  • Северна България - Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен;
  • Южна България - Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански.

С цел засилване на градско-селските връзки и функционални зони, ще се подкрепят интервенции на цялата територия на страната за мерките, които попадат извън обхвата на „Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони“ (СПРЗСР) като здравна инфраструктура, енергийна ефективност на жилищни сгради, туризъм, индустриални зони/паркове и устойчива мобилност. Мерките за устойчива градска мобилност са допустими на територията и на селски общини, които не граничат с градски, при ясно обоснована необходимост и интегриран характер на инвестицията.

Подкрепените мерки по Приоритет 2 следва да бъдат предвидени в Интегрирана териториална стратегия за развитие (ИТСР) на регионите от ниво NUTS2, като това се удостоверява със становище за съответствие от регионалните съвети за развитие, което се предоставя на крайния получател.  

Със заложения ресурс за ФИ се предвижда изпълнение на проекти и инвестиции, допринасящи за постигане на целите на ПРР 2021-2027, включително принос към индикаторите на програмата, както следва:

Показатели ПРР 2021-2027

Мерна единица

Принос на ФИ 

Обществени сгради с подобрени енергийни характеристики  

квадратни метри

25 549

Зелена инфраструктура, подпомогната за цели, различни от адаптиране към изменението на климата

хектари

5,6

Капацитет на екологосъобразния подвижен състав за колективен обществен транспорт

пътници

1 592

Специализирана велосипедна инфраструктура, за която се отпуска подпомагане

km

28

Инфраструктура за алтернативни горива (точки за зареждане/зарядни точки)

станции за зареждане с гориво/ електроенергия

56

Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения

лица

2 383

Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани образователни заведения

лица

7 688

Капацитет на нови или модернизирани здравни заведения

лица/година

57 200

Капацитет на нови или модернизирани структури за социални грижи (различни от жилищно настаняване)

лица/година

317

Жители, обхванати от проекти в рамките на стратегии за интегрирано териториално развитие

лица

642 304

Брой културни и туристически обекти, които получават подпомагане

културни и туристически обекти

12

Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони

квадратни метри

237 416