Финансови инструменти по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация

ФМФИБ ЕАД изпълнява операция за финансови инструменти чрез холдингов фонд по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) 2021 – 2027, съфинансирана от ЕС. 

Общият размер на подкрепата от ПНИИДИТ 2021-2027 за финансови инструменти и безвъзмездна помощ в единична операция с финансови инструменти възлиза на 117 415 542.17 лв., от които 91 924 010 лв. са предоставени от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Финансовият ресурс ще бъде използван за структуриране на финансов инструмент „Фонд за технологичен трансфер“ (ФТТ) за финансов продукт за дялови и квази-дялови инвестиции в комбинация с безвъзмездна финансова помощ в рамките на единична операция. 

Целта на инвестициите чрез финансовия инструмент е да допринесат за укрепване и развитие на технологичния трансфер, с което да се увеличи размерът на инвестициите чрез прилагане на нови модели на финансиране в областта на научните изследвания и иновациите. Особено важна в тази насока е подкрепата чрез ФТТ за трансфер на знания и технологии, активна комерсиализация на резултати от научни изследвания, интелектуална собственост и нейното управление като основен инструмент за трансфер на знания и генериране на приходи. Използването на финансови инструменти по ПНИИДИТ 2021-2027 се очаква да доведе до по-голяма ефективност и ефикасност на финансирането, поради прилагането на по-близък до пазара подход на оценка на иновативността и икономическата приложимост на резултатите от научни изследвания. 

Фондът за технологичен трансфер ще осигури подкрепа за спин-оф компании, стартиращи високотехнологични предприятия и предприятия, базирани на знанието като част от индустриални старт-ъп системи, превръщане на научни разработки в пазарно приложими продукти и технологии, комерсиализация и управление на интелектуална собственост. Ще се стимулира и процесът на разгръщане и акселерация на стартиращи компании около развити индустрии и клъстери, за високоефективно споделяне на ползите в областта на научните изследвания и иновациите и в полза на икономическото развитие на дадения сектор и регионите в страната.

Фондът за технологичен трансфер се финансира от Приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, „Специфична цел „Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации на внедряването на модерни технологии“, Приоритетно направление 3: „Трансфер на технологии и знания“ на ПНИИДИТ 2021-2027.

 

Планираното разпределение на ресурса между финансовите продукти е:

  • 97,85 млн. лв. за дялови и квази дялови инвестиции;
  • 19,57 млн. лв. за безвъзмездна помощ в комбинация с финансов инструмент в единична операция.

Предвижда се възможност за комбинация с безвъзмездна помощ в рамките на единична операция, например за грант за техническа помощ за ранни разработки (proof-of-concept; minimal viable product), пазарно тестване, подготовка на бизнес план и др. и/или инвестиционен грант.

 

Финансовият инструмент ще бъде структуриран като един или няколко алтернативни инвестиционни фонда, които адресират различни етапи на развитие на подкрепените предприятия:

  • Под-фонд „Ранен етап“ за осигуряване на подкрепа на предприятия, основно за доказване на концепция, на етап ускоряване и ранен етап;
  • Под-фонд „Комерсиализация“ за осигуряване на подкрепа на предприятия, които инвестират в масово производство и развитие на продажбите на нов продукт.

 

Целевите крайни получатели на ФТТ са спин-оф компании, стартиращи високотехнологични предприятия, предприятия базирани на знанието като част от индустриални стартъп системи. 

 

Очаква се да бъдат подкрепени най-малко 57 предприятия, като 29 от подкрепените предприятия се очаква да бъдат новосъздадени.