Финансови инструменти по Програма „Kонкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 -2027

ФМФИБ ЕАД изпълнява операция за финансови инструменти чрез холдингов фонд по Програма „Kонкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021 – 2027, съфинансирана от ЕС. 

Общият размер на подкрепата от ПКИП 2021-2027 за финансови инструменти и безвъзмездна помощ в единична операция с финансови инструменти възлиза на 1 262 732 093.24 лв., от които 1 017 893 493,21 лв. са предоставени от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Финансовият ресурс ще бъде използван за структуриране на финансови инструменти по Приоритет 1 и Приоритет 2 на ПКИП 2021-2027, чрез които ще се предоставят финансови продукти за дялови и квази-дялови инвестиции, за заеми и за гаранции, включително в комбинация с безвъзмездна финансова помощ в единична операция при част от финансовите инструменти.

Финансирането е с цел засилване на иновационния капацитет на предприятията, въвеждане на иновации, включително за комерсиализация на вътрешни за предприятията НИРД, за разработване и внедряване на технологии в областта на Индустрия 4.0. с цел постигане на дигитална трансформация на българските предприятия и ускорено въвеждането на цифрови технологии за увеличаване на конкурентоспособността на предприятията, за насърчаване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП, за енергийна ефективност на предприятията, за насърчаване на прехода към кръгова и ресурсо-ефективна икономика и др.

Планираното разпределение на ресурса между финансовите продукти е:

 • 478,32 млн. лв. за дялови и квази-дялови инвестиции; 
 • 219,5 млн. лв. за заеми;
 • 302,17 млн. лв. за гаранции;
 • 262,74 млн. лв. за безвъзмездна помощ в комбинация с финансов инструмент в единична операция.

В рамките на Холдинговия фонд за ФИ по ПКИП 2021-2027 е предвидено да се реализират следните финансови инструменти:

 

 • ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ:

 

 • ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА 

 

Целта на този финансов инструмент е да насърчи създаването и внедряването на иновации от страна на предприятията чрез дялови и квази-дялови инвестиции, с фокус върху компании в ранен етап на развитие. 

Финансов ресурс: 32.17 млн. евро, от които 24.7 млн. евро са предоставени от ЕФРР

Индивидуален размер на инвестициите: Максималният размер е 1 млн. евро публичен ресурс.

Допустими крайни получатели: Микро, малки и средни предприятия (МСП); малки дружества със средна пазарна капитализация (small mid-caps) и средни дружества със средна пазарна капитализация (mid-caps);

Сектори на инвестиране - всички в обхвата на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027.

 

 • ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА РИСКОВО ФИНАНСИРАНЕ 

Цел на този инструмент е да финансира проекти за създаването и въвеждането на  иновации от страна на предприятията, основно в етап на растеж, чрез квази-дялови и дългови инвестиции. 

Бюджет на инструмента: 31,92 млн. евро, от които 24.5 млн. евро са предоставени от ЕФРР

Размер на инвестициите: Максималният размер е до 5 млн. евро публичен ресурс.

Допустими крайни получатели: Микро, малки и средни предприятия (МСП); малки дружества със средна пазарна капитализация (small mid-caps) и средни дружества със средна пазарна капитализация (mid-caps);

Сектори на инвестиране - всички в обхвата на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027.

 

 • ФОНД ЗА ВИСОКОРИСКОВИ ПРОЕКТИ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ  

Финансов инструмент за дялови и квази-дялови инвестиции, вкл. рисково квази-дялово финансиране, който ще подкрепя предприятия в различни етапи на развитие за разработване и внедряване на технологии в областта на Индустрия 4.0. Инструментът ще се реализира в комбинация на подкрепа с финансови инструменти и безвъзмездна помощ в единична операция (напр. комбинация с грант за одит за дигитализация, други услуги за подготовка на инвестицията и/или инвестиционен грант).

Бюджет на инструмента: 28,51 млн. евро с възможност за комбиниране с 20,81 млн. евро БФП в една операция.

Размер на инвестициите: До 200 хил. евро за БФП и до 2 млн. евро за дялово/квази-дялово финансиране публични средства на предприятие.

Допустими крайни получатели: МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация (small mid-caps) и средни дружества със средна пазарна капитализация (mid-caps);

Сектори на инвестиране - за изпълнение на проекти по етапи на развитие 3, 4, 5 и 6 на Индустрия 4.0.

 • СТАРТ-ЪП ФОНД ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

Цел на този финансов инструмент е да насърчи прилагането на рискови проекти в сферата на дигитализацията, основно от МСП.  

Бюджет на инструмента: 33,56 млн. евро за дялови и квази-дялови инвестиции с възможност за комбинация с 5,57 млн. евро БФП в единична операция 

Размер на инвестициите: До 5 млн. евро публичен ресурс, но не повече от 15% от размера на фонда

Допустими крайни получатели: МСП; малки дружества със средна пазарна капитализация (small mid-caps) и средни дружества със средна пазарна капитализация (mid-caps);

Сектори на инвестиране - за изпълнение на проекти по етапи на развитие 3, 4, 5 и 6 на Индустрия 4.0.

 

 • СЕМЕЙСТВО ФОНДОВЕ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ ОТ КОНЦЕПЦИЯ ДО РАСТЕЖ

Финансовите инструменти от семейство фондове „Предприемачество“ е планирано да предоставят дялови и квази-дялови инвестиции чрез фонд за ранните етапи на развитие, фонд за рисков капитал и фонд за растеж, с фокус включително върху бързоразвиващите се предприятия

Бюджет на инструмента

 • Фонд Предприемачество Ранен етап с размер на публичния ресурс от 30 млн. евро;
 • Фонд Предприемачество Рисков капитал с размер на публичния ресурс от 30 млн. евро; 
 • Фонд Предприемачество Растеж с размер на публичния от 40 млн. евро.

Размер на инвестициите: В зависимост от фазата на инвестиране на съответния фонд. До 3 млн. евро публичен ресурс.

Допустими крайни получатели: МСП; малки дружества със средна пазарна капитализация (small mid-caps) и средни дружества със средна пазарна капитализация (mid-caps);

Сектори на инвестиране - Фокус върху секторите, предвидени в НСМСП

 • ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ:

 

 • ДЪЛГОВ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ  

Планиран е гаранционен финансов инструмент за предоставяне на подкрепа за съществуващи предприятия от всички сектори за изпълнение на проекти в областта на Индустрия 4.0. Предвижда се финансирането да се предоставя под формата на дългово финансиране чрез предоставянето на гаранции.

Бюджет на инструмента: За финансови инструменти: до 45,18 млн. евро

Предвидено е финансовият инструмент да се реализира в комбинация с БФП в отделна операция, която ще се управлява от УО на ПКИП с бюджет от 52 млн. евро  

Вид финансиране: Инвестиционни и оборотни кредити. Финансов лизинг. 

Допустими крайни получатели: МСП; малки дружества със средна пазарна капитализация (small mid-caps) и средни дружества със средна пазарна капитализация (mid-caps);

Сектори на инвестиране - за изпълнение на проекти по етапи на развитие 3, 4, 5 и 6 на Индустрия 4.0.

 

 • ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ) 

Предвиденият финансов инструмент ще финансира проекти, свързани с развитието на жизнеспособни инвестиции в предприятията, в индустриалните паркове или във фумкционална близост с тях, в съответствие със Стратегията за териториално развитие на района от ниво NUTS II. Предвижда се финансирането да се предоставя под формата на заемно финансиране към крайни получатели комбинирано с предоставянето на вградени портфейлни гаранции.

Бюджет на инструмента: 36 млн. евро 

Максимална стойност на инвестицията: до 5 млн. евро публичен ресурс

Вид финансиране: Инвестиционни и оборотни кредити. Финансов лизинг. 

Допустими крайни получатели: МСП; малки дружества със средна пазарна капитализация (small mid-caps) и средни дружества със средна пазарна капитализация (mid-caps).

 

 • ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЯ  

Планиран е финансов инструмент за заеми и гаранции за стимулиране кредитирането на МСП и големи предприятия, с цел да се адресират трудностите, които предприятията изпитват при финансиране на проекти, свързани с енергийна ефективност.

Бюджет на инструмента

 • За финансови инструменти: до 85.16 млн. евро
 • За БФП: до 48.1 млн. евро в единична операция с ФИ

Вид финансиране: Инвестиционни и оборотни кредити. Финансов лизинг. 

Допустими крайни получатели: МСП и големи предприятия;

 

 • ДЪЛГОВ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В КРЪГОВА ИКОНОМИКА

 

Планиран е финансов инструмент за заеми и гаранции за подкрепа на предприятията за осъществяване на инвестиционни проекти за въвеждане на кръгови модели на производство и потребление на ресурси.

Бюджет на инструмента

 • за финансови инструменти: до 97.1 млн. евро
 • за БФП: до 58.3 млн. евро в единична операция с ФИ.

Вид финансиране: Инвестиционни и оборотни кредити. Финансов лизинг. 

Допустими крайни получатели: МСП; малки дружества със средна пазарна капитализация (small mid-caps) и средни дружества със средна пазарна капитализация (mid-caps).

 

Подкрепата от гореописаните финансови инструменти ще допринесе за постигане на целите на ПКИП 2021-2027, в това число по отношение на:

 

ПРИОРИТЕТ 1 „ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ“  

 • Специфична цел  (i) развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии;
 • Специфична цел (ii) усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата, изследователските организации и публичните органи;
 • Специфична цел (iii) насърчаване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на работни места, включително чрез производствени инвестиции;

 ПРИОРИТЕТ 2 „КРЪГОВА ИКОНОМИКА“

 • Специфична цел (i) насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове;
 • Специфична цел (vi) насърчаване на прехода към кръгова и ресурсоефективна икономика.

Най-малко 1134 български предприятия ще получат подкрепа от финансовите инструменти по ПКИП 2021-2027.

 

Чрез изпълнението на финансовите инструменти се очаква да бъде привлечено допълнително частно финансиране в размер на най-малко 209 874 396 евро, с което финансовите инструменти ще допринесат за изпълнението на показателя по ПКИП 2021-2027 за частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа. В допълнение инвестициите чрез финансови инструменти ще допринесат за постигане на показателите по ПКИП 2021-2027 за:

 

  • Брой служители в МСП, преминали обучения за умения в областта на Индстрия 4.0 – минимум 1795
 • Реализирани енергийни спестявания – минимум 386 887 MWh/година
 • Намаление на емисии на парникови газове – минимум 276 082 тонове еквивалент на CO2/година