Консултативен съвет

Консултативният съвет (КС) на ФМФИБ подпомага Едноличния собственик и Съвета на директорите в тяхната дейност, като предоставя становища по въпроси, свързани с изпълнението на стратегическите цели на Дружеството в качеството му на фонд на фондовете по смисъла на Регламент 1303/2013. Съветът обединява експертизата и капацитета, както на публичния сектор в лицето на Управляващите органи, които възлагат ресурс за управление на ФМФИБ, така и на основните заинтересовани страни от частния сектор, които реализират финансовите инструменти на пазара.  КС се използва като активен форум за обмяна на идеи и добри практики.

КС предоставя предварително становище на Едноличния собственик, по следните въпроси:

 1. одобряване на годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие;
 2. одобряване бизнес програмата на Дружеството и включените в нея ключови показатели за изпълнение на финансови и нефинансови цели;
 3. определяне стратегическите цели и оценка на резултатите от дейността на Дружеството и неговите органи на управление;
 4. информацията в отчета на Съвета на директорите по чл. 23 и доклада на Съвета на директорите по чл. 27, ал. 1.

КС предоставя предварително становище на Съвета на директорите, по следните въпроси:

 1. изготвяне и приемането на предварителна оценка на търсенето и предлагането на финансови продукти;
 2. определяне размера и вида на финансовите инструменти съобразно целите, заложени в съответните европейски програми;
 3. структуриране на финансови инструменти, изпълнявани от Дружеството и изготвяне на техническите спецификации за тях;
 4. напредъка по изпълнението на финансовите инструменти, изпълнявани от Дружеството в качеството му на фонд на фондовете и други въпроси, по които е поискано становище от Съвета на директорите или Едноличния собственик на капитала.
 5. предложения до Едноличния собственик във връзка с определяне стратегическите цели на Дружеството.

Консултативен съвет:

 1. Д-р Иван Иванов – министър на земеделието
 2. Десислава Бонева – заместник – министър на иновациите и растежа
 3. Деляна Иванова – заместник – министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативни програми „Регионално развитие“ 2007-2013 и „Региони в растеж“ 2014-2020
 4. Иван Кръстев – заместник – министър на труда и социалната политика
 5. Мария Ачкова – заместник – министър на околната среда и водите
 6. Ивайло Яйджиев – заместник – министър на финансите
 7. Десислава Симеонова – член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България
 8. Мария Маринова – изпълнителен директор на Българската асоциация за дялово и рисково финансиране