Звено за координация

Фонд на фондовете обединява в национален план управлението на средствата за финансови инструменти (ФИ) от оперативни програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). По този начин се постига по-ефективно и устойчиво управление, икономии на мащаба и изграждането на професионална експертиза на национално ниво.

С разширяване обхвата и значителното увеличение на размера на средствата за финансови инструменти за програмен период 2014-2020 г., което се очаква да продължи като тенденция и през следващия програмен период - 2021-2027 г., сложността от гледна точка на европейските граждани, бизнеса и регионите нараства и би могла да представлява предизвикателство. Едновременно с това, Европейската комисия и държавите-членки са поели ангажимент за опростяване, гъвкавост и намаляване на административната тежест.

Звено за координация, което се намира в рамките на Фонд на фондовете, е създадено на база Меморандум за разбирателство между Република България, представлявана от Министерство на финансите, и Европейска инвестиционна банка (ЕИБ). То цели да функционира успешно като единна точка за достъп до комплексната система от европейски фондове, програми и инструменти, приложими в България. Ранното установяване на възможностите за финансиране по ЕСИФ и Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), включително комбинирано финансиране, както и осигуряването на координация на заинтересованите страни в публичния и частния сектор, може да даде тласък на реализацията на проектните идеи и предложения, както и на цялостния инвестиционен процес в страната.

Взаимодействието и взаимното допълване между финансовите инструменти, финансирани със средства от ЕСИФ, други инструменти на ЕС (финансови инструменти и безвъзмездни средства), програми с публични средства на национално равнище и др. програми на ЕС ще послужи като катализатор на публични и частни ресурси и ще подобри достъпа до финансиране на крайни получатели, което ще допринесе за насърчаването на икономическия ръст и заетостта, осигуряването на по-благоприятна бизнес среда и постигането на стратегическите цели на Стратегията на Европа за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж.

Звеното за координация отговаря на широк кръг от запитвания относно проектни идеи, предложения и инвестиционни намерения на различен етап на развитие или готовност, като осигурява експертни становища и съвети за възможностите за финансиране, включително и комбинирано такова,за публичния и частен сектор. Възможна е и съпътстваща подкрепа, съдействие и ориентиране спрямо национални и европейски институции, които имат отношение към реализацията на даден проект или неговото финансиране.

*За контакт с нас, ползвайте формата вдясно.