Проектна информация

С разширяване обхвата и значителното увеличение на размера на средствата за финансови инструменти за програмен период 2014-2020 г., което се очаква да продължи като тенденция и през следващия програмен период 2021-2027 г., сложността при търсенето на възможности за финансиране от гледна точка на европейските граждани, бизнеса и регионите нараства и би могла да представлява предизвикателство. Едновременно с това, Европейската комисия и държавите-членки са поели ангажимент за опростяване, гъвкавост и намаляване на административната тежест.

С оглед улесняване на процеса при търсене на форми за финансиране по линия на финансови инструменти, подкрепени със средства от ЕСИФ, и други инструменти на ЕС, програми с публични средства на национално равнище и такива на ЕС, приложими в България и други европейски възможности за проектна подкрепа към Фонд на фондовете функционира управление Проектна информация и финансиране. То е създадено на база Меморандум за разбирателство между Република България, и Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) и функционира като единна точка за достъп до информация.

Експертите отговарят на широк кръг от запитвания относно проектни идеи, предложения и инвестиционни намерения на различен етап на развитие или готовност, като осигуряват становища и съвети за възможностите за финансиране, включително и комбинирано такова, за публичния и частен сектор. Възможна е и съпътстваща подкрепа, съдействие и ориентиране спрямо национални и европейски институции, които имат отношение към реализацията на даден проект или неговото финансиране.

*За контакт с нас, използвайте формата вдясно.