Мисия и визия

Кои сме ние
Фонд на фондовете („Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД) разпределя целево публични средства от европейски програми и национално съфинансиране чрез специализирани механизми за подкрепа (финансови инструменти). Дружеството гарантира ефективно и устойчиво използване на европейските средства и изгражда капацитет за управление на финансови инструменти на национално ниво.

 

Мисия
Помагаме на иновативните идеи да се превръщат в успешни бизнеси и стимулираме привличането на чужди инвестиции. Облагородяваме градската среда и развиваме селските райони. Насърчаваме социалното предприемачество и откриваме нови работни места. Свързваме и обединяваме бизнеса, създаваме успешни истории.

 

Визия
Създаваме благоприятна, устойчива бизнес среда и силна мрежа от партньори, изпълняваме ролята на свързващо звено между бизнеса, академичната общност, институциите и технологиите на бъдещето. 

 

Фонд на фондовете осъществява своята дейност в съответствие с Устава на дружеството, Търговския закон, Закона за публичните предприятия и други приложими нормативни актове.