Мисия и цeли


 

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) изпълнява функциите на Фонд на фондовете (ФнФ) – разпределя целево публични средства от европейски програми и национално съфинансиране чрез специализирани схеми за финансиране (финансови инструменти).

ФМФИБ смята за своя мисия да:

 • гарантира ефективно използване на европейските финансови средства;
 • създава по-благоприятна бизнес среда, да насърчава заетостта и да стимулира икономическото развитие в България;
 • осигурява по-лесен достъп до финансов ресурс на частния и публичния сектор в България чрез иновативни и гъвкави форми на финансиране;
 • подкрепя конкурентоспособността и устойчивостта на бизнеса;
 • дава шанс на иновативните бизнес идеи да се развият;
 • помага на проекти с потенциал за растеж;
 • повишава качеството на живот в градовете и регионите.

ФМФИБ цели да:

 • мултиплицира публичния ресурс, като мобилизира допълнителен частен капитал;
 • да постига икономии от мащаба;
 • осигурява устойчивост при управлението на средствата, като прилага доказано ефективни корпоративни практики и консервативен подход, имайки предвид присъщите рискове;
 • изгражда капацитет за управление на финансови инструменти на национално ниво, за да се преодолее зависимостта на България от външната експертиза в тази сфера.

ФМФИБ осъществява своята дейност в съответствие с Устава на дружеството, Търговския закон, Закона за публичните предприятия и други приложими нормативни актове:

Устав на ФМФИБ

Capability Statement Fund of Funds