Достъп до общeствeна информация

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана във „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ), както и да подаде заявление за повторно използване на информация, съгласно Вътрешните правила за достъп до обществена информация във ФМФИБ ЕАД. Искането за достъп до обществена информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление. Искането за повторното използване на информация се извършва само чрез писмено заявление.

За приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация отговаря бизнес секретарят към звено „Правни въпроси, човешки ресурси и обща администрация“ във ФМФИБ ЕАД.

Писмените заявления за достъп до обществена информация задължително се регистрират във ФМФИБ ЕАД на адрес: София 1606, бул. "Едуард И. Тотлебен" 30-32, всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа.

За писмени заявления се смятат също заявленията, получени на официалния факс на ФМФИБ ЕАД +359 2 801 4089, по електронен път на адрес nJmLilmZtZGQlNWamZ2b или чрез платформата за достъп до обществена информация на сайта на ФМФИБ ЕАД www.fmfib.bg. Не се изисква електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

При устно запитване се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация, който се подписва лично от заявителя и се регистрира във ФМФИБ ЕАД на адрес: София 1606, бул. "Едуард И. Тотлебен" 30-32, всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа.

Достъпът до информация може да бъде предоставен под формата на:

  • преглед на информацията – оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър;
  • устна справка;
  • копие на хартиен носител;
  • копия на технически носител (CD, DVD);
  • копия, предоставени по електронен път;
  • интернет адрес, на който се съхраняват или са публикувани данните;
  • комбинация от няколко форми.

Достъп до обществена информация се предоставя на заявителя или на друго лице срещу представяне на пълномощно, подписано от заявителя, след заплащане на определените разходи съгласно заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя, издадена от министъра на финансите (ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.), както и представяне на платежен документ.

Информацията от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията съгласно тарифа, приета от Министерския съвет.

Телефон за справки: +359 2 801 4050.