Новини и анализи

Фонд на фондовете отвори първоначалните оферти за участие в процедурата по избор на финансови посредници за „Микрокредитиране със споделен риск“

24.01.2019

Днес, 24 януари 2019 г., в сградата на Фонд на фондовете се проведе публично заседание, на което бяха отворени първоначалните оферти, получени по процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск“. Той е финансиран със средстваот Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР).

Общият бюджет на финансовия инструмент е в размер на 26.4 млн. лв., разделен на девет обособени позиции, с ресурс от 1 млн. лв. до 6 млн. лв. Средствата ще бъдат предоставени под формата на микрокредити и целят да подпомогнат създаването и развитието на стартиращи предприятия. В допълнение към ресурса, предоставен от Фонд на фондовете, финансовите посредници ще осигурят съфинансиране във всеки микрокредит, възлизащо на минимум 10 %. Със средствата от финансовия инструмент ще бъдат подкрепени и предприятия, собственост на лица от определени уязвими групи (безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с увреждания).

Участниците подали първоначални оферти в определения срок са, както следва:

  1. Сис Кредит АД : по обособени позиции 5,6 и 7;
  2. Микрофонд АД : по обособени позиции 6,7,8 и 9;
  3. Първа инвестиционна банка АД : по всички обособени позиции.

На публичното заседание комисията обяви датите за преговорите, както и темите, по които те ще бъдат проведени.