Новини

Четирима кандидати се включват в надпреварата за управление на финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“

16.10.2018

Днес, 16 октомври 2018 г., в сградата на Фонд на фондовете, се проведе публично заседание, на което бяха отворени заявленията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет финансов инструмент за „Микрокредитиране със споделен риск“. Той е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Общият бюджет е в размер на 26.4 млн. лв., разделен на девет обособени позиции, с ресурс от 1 млн. лв. до 6 млн. лв. Средствата ще бъдат предоставени под формата на микрокредити и целят да подпомогнат създаването и развитието на стартиращи предприятия. В допълнение към ресурса, предоставен от Фонд на фондовете, финансовите посредници ще осигурят съфинансиране във всеки кредит, възлизащо на минимум 10 %. Със средствата от финансовия инструмент ще бъдат подкрепени също така предприятия, собственост на лица от определени уязвими групи (безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с увреждания) .

Заявления за участие в тръжната процедура бяха подадени от следните кандидати:

-          КВККЧЗС Солидарност : обособена позиция 1;

-          Сис Кредит АД : обособени позиции 5,6,7;

-          Микрофонд АД : обособени позиции 6,7,8,9;

-          Първа инвестиционна банка АД : по всички обособени позиции.

Предстои разглеждане на заявленията, след което ще бъдат изпратени покани за подаване на първоначални оферти на отговарящите на условията кандидати.