Новини

Фонд на фондовете предоставя финансиране от 115 млн. евро за развитието на водния сектор в България

04.10.2018

Днес, 4 октомври 2018 г., Фонд на фондовете (ФнФ) подписа оперативно споразумение за сътрудничество в изпълнението на Финансов инструмент за развитие на водния сектор с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Инструментът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС), съфинансирана от Европейския съюз в рамките на политиката на сближаване и националния бюджет. Фонд на фондовете предоставя публични средства в размер на 115 млн. евро и мобилизира допълнителни ресурси в минимум същия размер от страна на ЕБВР. По този начин сумата, която ще достигне до крайните получатели ще достигне 230 млн. евро.

Инструментът е създаден с цел инвестиции във ВиК сектора в България. Фонд на фондовете избра за посредник ЕБВР като международна финансова институция, която разполага с опит във финансирането на инфраструктурни проекти, включително и в сектор „Води“ в региона.

Във връзка с подписването Корина Крецу, комисар по въпросите на регионалната политика, заяви следното: „Това споразумение показва, че финансовите инструменти увеличават ползите от инвестициите в политиката на сближаване на ЕС, а също и в сферата на обществените услуги. Благодарение на споразумението, 220 хил. български граждани ще имат достъп до по-качествено водоснабдяване, а 1,5 млн. души до подобрени системи за преработване на отпадъчните води."

Подкрепата ще бъде предоставена под формата на дългосрочни заеми на ВиК операторите (ВиКО), както и гаранции за търговски банки, предоставящи кредити за финансиране на допустими проекти на ВиКО. Максималният срок на заемите е 15 години, с до 3 години гратисен период.

Финансовият инструмент (ФИ) има за цел да допълни безвъзмездното финансиране от ОПОС за финансиране на допустими проекти на ВиК операторите. Очаква се средствата от ФИ да представляват до 20% от общите разходи на проекта.

До момента е предприета консолидация на дружествата в сектора като основна мярка за подобряване на работата на ВиК операторите, с което се очаква на територията на една административна област да има само по един оператор. ФИ е насочен именно към вече консолидираните дружества.

В допълнение ще бъдат предоставени средства за осигуряване на техническа помощ и оптимизация на дейността на ВиКО, с цел повишаване на ефективността и финансовата им устойчивост. Предпоставка за успешното внедряване на инструмента е и сериозният опит на избрания от ФнФ финансов посредник ЕБВР в проектното структуриране и финансиране на сектора.

Финансовият инструмент за развитие на водния сектор ще допринесе и за подобряване на околната среда. Бъдещите инвестиции са съобразени с плановете за намаляване на загубите на вода, с оглед предвидените инвестиции за реконструкция и реновиране на старата инфраструктура. С изпълнението на финансираните проекти ще се подпомогне постигането на съответствие със законодателството на Европейския съюз в сферата на околната среда.

По време на подписването г-жа Светослава Георгиева, изпълнителен директор и член на управителния съвет на Фонд на фондовете, подчерта следното: „Това е знаково споразумение, чрез което се комбинират публични средства с допълнително частно съфинансиране, които имат за цел подобряването на инфраструктурата във водния сектор и качеството на живот в България.“

От своя страна Сюзан Горенсон, директор "Общинска инфраструктура и околна среда" в ЕБВР, добави: „Това сътрудничество е прекрасен пример как държавите членки на ЕС могат да ползват ресурси от европейските структурни и инвестиционни фондове по интелигентен и ефикасен начин. Чрез управлението на европейски фондове и мобилизирането на собствени ресурси, ЕБВР ще подкрепи инвестиции, които ще донесат дългосрочни и устойчиви ползи на водния сектор и хората в България.“

С днешното подписване на оперативното споразумение за Финансов инструмент за развитие на водния сектор и с възлагането на Фонд за градско развитие през септември, Фонд на фондовете успешно предоставя за инвестиции половината от средствата, които управлява през настоящия програмен период.