Новини

Фонд на фондовете обяви участниците в надпреварата за управлението на 47.1 милиона лева за дялови инвестиции във високотехнологични и иновативни компании

27.06.2018

Фондът за рисков капитал, подкрепен с 47.1 милиона лева от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), е вторият дялов инструмент структуриран от ФМФИБ.

Процедурата за избор на мениджър за управлението на Фонд рисков капитал стартира през май. В определения краен срок за подаване на документи, до 25 юни 2018 г., бяха получени общо 4 заявления за участие от следните кандидати:

  1. „Обединение Морнингсайд Хил“ ДЗЗД, с участници в обединението: Павел Велков, Екатерина Велкова, Тодор Мутафчийски, Делян Ганев и Дунавски Консулт ЕООД;

  2. „Опортюнити Кепитал Мениджмънт“, с участници в обединението: Билян Балев, Стефан Василев, Елеонора Соколарски, Матиас Колан, Лукас Хулсман;

  3. „Болкан Кепитъл Венчърс“ ДЗЗД, с участници в обединението: Александър Ников, Велин Кираджиев и Иван Грънчаров; и

  4. „Обединение Блек Пийк Венчърс“, с участници в обединението: Константин Петров, Златолина Мукова, Александър Терзийски, Йордан Зарев, Ивайло Господинов, Росен Иванов, Кирил Иванов и Ангел Стефанов.

Предстои ФМФИБ да извърши проверка на декларираните обстоятелства и първоначален подбор на кандидатите.

Основна тежест при оценяването на заявилите желание за участие в процедурата кандидати ще има опита в такъв тип дялово инвестиране и привличане на частно финансиране от професионални инвеститори. Кандидатите ще трябва да осигурят частно съфинансиране, възлизащо на минимум 30% от общия размер на инвестициите в крайни получатели. ФМФИБ предоставя на бъдещия посредник опция за подсигуряване на необходимото съфинансиране, както на ниво фонд, така и на ниво краен получател, с което се дава гъвкавост на фонд мениджъра при набирането на частния ресурс. Ще се оценяват също и бизнес плана, организационната структура и системите за контрол.

Очаква се общо средствата от публичното и частно финансиране да надвишат 67 милиона лева. Средствата са предназначени за дялови инвестиции във високотехнологични и иновативни МСП в ранен етап на развитие. Размерът на инвестициите ще е в диапазон от 1,5 до 7 милиона лева. Специфично изискване към потенциалния фонд мениджър е предоставянето на стратегическа подкрепа и менторството на компаниите, в които инвестира. По този начин, Фондът за рисков капитал ще подпомогне развитието на българската икономика, повишавайки конкурентоспособността на местните фирми и подобрявайки корпоративното им управление и капацитет.

За допълнителна информация и въпроси, може да се свържете с нас и на тел. +359 2 8014050 или на office@fmfib.bg