Новини

Фондът на фондовете ще изпрати покани за подаване на първоначални оферти към кандидати за фондмениджъри на 353,3 млн. лв. за градско развитие

20.04.2018

Фондът за градско развитие е най-големият финансов инструмент в момента, управляван от Фонда на фондовете. Общият бюджет е 353,3 млн. лв., като парите са насочени към 39 града за проекти за подобряване на градската среда, енергийна ефективност и развитие на туризма и културното наследство.

Обявената обществена поръчка за избор на финансови посредници, които да реализират финансовия инструмент „Фонд за градско развитие“ (ФГР), разпределя ресурса, предоставен от ОП “Региони в Растеж“ 2014-2020, в три обособени позиции, както следва:

  • Позиция I: Фонд за градско развитие София с ресурс от 87.4 млн. лв.;
  • Позиция II: Фонд за градско развитие Северна България с ресурс от 130.4 млн. лв.;
  • Позиция III: Фонд за градско развитие Южна България с ресурс от 135.5 млн. лв.

Шест бяха получените заявления за участие по изброените по-горе позиции. Кандидатите в процедурата включват представители на банковия и небанковия сектор: ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ - обединение на „Сибанк” ЕАД, „ОББ” АД, „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, „Българска консултантска организация” ЕООД, „Фонд за устойчиво градско развитие” ЕАД (ФУГР) и Регионален фонд за градско развитие АД с участието на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Сожелиз България” ЕООД, „Елана Холдинг” АД, като трети лица и подизпълнители.

В първата фаза от процедурата, ФМФИБ пристъпи към извършване на предварителен подбор на кандидатите за съответствие със заложените в процедурата критерии за допустимост.

Кандидатите, посочени по-горе, са допуснати за участие във втория етап от процедурата „Критерии за възлагане“, като за целта ще им изпрати покана за предоставяне на първоначални оферти. След подаването им предстои разглеждане на офертите, провеждане на преговори с участниците и покана за подаване на окончателни оферти.

Избраните финансови посредници следва да участват във финансирането на всеки допустим от програмата проект, като осигурят собствен ресурс в размер на минимум 30% от общото финансиране от ФГР. Средствата ще бъдат предоставени на допустими крайни получатели под формата на кредити или финансов лизинг с гратисен период до 36 месеца, максимален срок за погасяване до 20 години и максимален размер до 20 мил. евро в зависимост от сектора на инвестицията. Изискването за самоучастие на крайните получатели е от минимум 15%, като е възможна редукция до 5% за проекти с по-голям принос към индикаторите на ОПРР и до 0% за общини и други публични организации. 

Възможно е комбинирано финансиране на проекти със средства от ФГР и с безвъзмездна финансова помощ по направления "Културна инфраструктура", "Енергийна ефективност" и "Туризъм и културно наследство".

За допълнителна информация и въпроси, може да се свържете с нас и на тел. +359 2 8014050 или на имейл office@fmfib.bg .