Новини

6 получени заявления за управлението на 353,3 млн. лева за Градско развитие

02.01.2018

Шест са получените заявления за управлението на 353,3 млн. лв. за градско развитие. Това стана ясно днес, след като бяха отворени получените заявления за участие в тръжната процедура. Процедурата е за избор на кандидати за мениджъри на “Фонд за градско развитие” с ресурс от ОПРР 2014-2020, за следните обособени позиции:

  • Позиция I: Фонд за градско развитие София с ресурс от 87.4 милиона левa;
  • Позиция II: Фонд за градско развитие Северна България с ресурс от 130.4 милиона лева;
  • Позиция III: Фонд за градско развитие Южна България с ресурс от 135.5 милиона лева.

Кандидатите в процедурата включват представители на банковия и небанковия сектор – ДЗЗД обединение на „Сибанк” ЕАД, „ОББ” ЕАД, „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, „Българска консултантска организация” ЕООД, „Фонд за устойчиво градско развитие” ЕАД (ФУГР) и Регионален фонд за градско развитие АД с участието на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Сожелиз България” ЕООД, „Елана Холдинг” АД

След отварянето на заявленията, ще бъде направен първоначален подбор и проверка на кандидатите за съответствие със заложените в процедурата критерии. Следващата фаза е да се обяви кои кандидати са допуснати да продължат и да получат покана за предоставяне на първоначални оферти.

Едно от изискванията, на които ще трябва да отговорят избраните фонд мениджъри, е да осигурят частен ресурс, от минимум 30%, в допълнение към публичния. Фондът на фондовете ще предоставя и кредитни гаранции, частично покриващи риска по съфинансирането. За да могат да се възползват от предоставените гаранции, финансовите посредници ще трябва да осигурят не по-малко от 40% от общия размер на финансирането за всеки инвестиционен проект. 

Фондът за градско развитие е най-големият ресурс в момента, управляван от Фонда на фондовете. Общият бюджет е 353,3 млн. лв., като парите са насочени към 39 града за проекти за подобряване на градската среда и за енергийна ефективност. За проекти свързани с обекти на културното наследство от национално и световно значение могат да кандидастват всички населени места в България.

Средствата са в приоритетни оси „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по направления „Градско развитие“ и „Енергийна ефективност“ и „Регионален туризъм“ по направление „Туризъм и културно наследство“ за обекти от национално и световно значение намиращи се на територията на цялата страна.

Предоставените средства ще са кредити с гратисен период до 36 месеца в зависимост от сектора на инвестицията и с максимален срок за погасяване до 20 години. Изискването за самоучастие на крайния получател е от минимум 15%, като е възможна редукция до 5% за проекти с по-голям принос към индикаторите на ОПРР и до 0% за общини и други публични организации. 

Инвестициите ще са до 20 млн. лева за градско развитие и до 5 млн. лева за регионален туризъм, като ще се даде възможност за увеличение до 10 млн. лева за обекти от световно значение. 

Фондът за градско развитие позволява комбиниране с безвъзмездна финансова помощ по направления "Културна инфраструктура", "Енергийна ефективност" и "Туризъм и културно наследство".

За допълнителна информация и въпроси, може да се свържете с нас и на тел. +359 2 8014050 или на имейл office@fmfib.bg.