Новини

Стартира отпускането на средства към крайни получатели по финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Фонд на Фондовете сключи първите си споразумения с финансови посредници по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“.

12.12.2017

Финансирането е под формата на микрокредити и е предназначено за стартиращи и социални предприятия.

Основни параметри на финансовия инструмент:

 • Размер на кредитите - от 5000 лв. до 48 895 лв.
 • Срок на кредита - до 10 години.
 • Възможност за гратисен период по главницата - до 2 години.

 Допустими дейности за финансиране:

 • Придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието /самонаетото лице или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност.
 • Работен капитал за развитие или разширяване на дейността.
 • Специфично и професионално обучение на служителите/работниците или предприемача/самонаетото лице.

 Кого ще кредитират финансовите посредници „Микрофонд“ и „СиС Кредит“:

 • Стартиращи предприятия.
 • Стартиращи предприятия на лица от уязвими групи (безработни повече от 6 м., лица с увреждания и младежи до 29г.).
 • Социални предприятия (стартиращи и съществуващи).

 Основни предимства на микрокредитите по ОПРЧР :

 • Конкурентен лихвен процент на микрокредитите към крайните получатели – от 2,9% до 7,2 %.
 • Благоприятни условия за покритие с обезпечение.
 • Осигуряване на възможности за дългосрочно финансиране - до 10 години.
 • Достъп до финансиране на групи крайни потребители, които досега не са имали достъп до такива средства.

За всякакви въпроси, свързани с условията и изискванията по кредитите, заинтересованите лица могат да се обръщат към експертите на двете микрофинансиращи институции:

СиС Кредит АД

София 1000, ул. Г.С.Раковски 140, eт.4

тел.: 0896/ 333 222; 02/ 980 16 19

info@siscredit.com

http://siscredit.com

Микрофонд АД

София 1000, ул. Екзарх Йосиф 30

тел.: 02 8137 800

info@mikrofond.bg

www.mikrofond.bg