Новини

Фондът на фондовете подписа първите си споразумения с финансови посредници

08.12.2017

На 8 декември 2017 в сградата на Министерството на труда и социалната политика Фондът на фондовете подписа първите си две споразумения с финансови посредници.
Договорените средства възлизат на 3,4 млн. лв, като споразумения са подписани с „Микрофонд“ АД за 2 млн. лв. и „СИС Кредит“ АД за 1,4млн. лв. Чрез финансовия инструмент (ФИ) ще бъдат подкрепени лица, които при равни други условия не биха имали достъп до финансиране. Кредитите ще бъдат насочени към стартиращи и социални предприятия, както и към предприятия създадени от хора, които са безработни повече от 6 месеца, лица с увреждания и младежи до 29 г. Размерът на предоставяните кредити ще бъде от 5 000 лв. до 48 895 лв., а срокът на погасяване на заемите е до 10 години с възможност за 2 годишен гратисен период.
При подписването на договорите Светослава Георгиева, изпълнителен директор на ФМФИБ ЕАД отбеляза: „Лихвеният процент на микрокредитите към крайните получатели е конкурентен, защото средствата от ОПРЧР са с нулева лихва, а частното съфинансиране предоставено от финансовите посредници представлява 20 или 30% от кредита. В резултат се постига лихвен процент, за общата сума на кредита, на нива значително по-ниски от пазарните лихви за подобни кредити.“
Наред с ниския лихвен процент, други предимства на финансовия инструмент са по-благоприятните условия за покритие с обезпечение, постигнати чрез състезателния характер на процедурата за избор на финансовите посредници и дългия срок на погасяване (до 10 години).
Посредниците бяха избрани след провеждането на открита процедура, за да изпълняват ФИ „Микрокредитиране със споделен риск”. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси2014- 2020.
Подписаните днес оперативни споразумения са първите с избрани от ФМФИБ ЕАД финансови посредници. С тях завършва стартиралата през март 2017г. процедура по Закона за обществени поръчки за финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“. През последното тримесечие на тази година, Фонд на фондовете стартира още две процедури за избор на финансови посредници, а именно за „Фонд за ускорение и начално финансиране“ с ресурс възлизащ на 100млн.лв от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и „Фонд за градско развитие“ с ресурс от над 350млн.лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“. Средствата по стартиралите процедури се равняват на повече от половината ресурс, управляван от Фонда на фондовете, който възлиза на повече от 1 млрд лева. През следващата година предстои стартиране на процедура за избор на финансови посредници за още два инструмента по ОПИК, за които в началото на декември приключиха пазарните консултации: Фонд за рисков капитал и Фонд Мецанин/Растеж.