Новини

ФМФИБ стартира процедура за подбор на финансови посредници за новия Фонд за градско развитие по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

353.3 милиона лева са средствата от ОПРР за финансовия инструмент

25.10.2017

Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД /ФМФИБ/ стартира процедура за подбор на финансови посредници за „ Фонд за градско развитие“ /ФГР/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/.

Предоставеният ресурс по програмата, на стойност 353.3 милиона лева, е предназначен за финансиране на проекти за градско развитие в 39 града и регионален туризъм с териториален обхват в цяла България.

Инвестициите предвидени по финансовия инструмент ще се осъществяват чрез три регионални фонда:

  • ФГР гр. София с размер на финансовия ресурс 87.4 милиона лева;
  • ФГР Северна България с размер на финансовия ресурс 130.4 милиона лева;
  • ФГР Южна България с размер на финансовия ресурс 135.5 милиона лева.

Структурирането на финансовия инструмент е резултат и от съвместната работа между ФМФИБ и Европейската Инвестиционна Банка /ЕИБ/, със съдействието на „Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси“ (EIAH).                   

Ресурсът ще бъде съсредоточен в направления обхващащи градско развитие, енергийна ефективност, туризъм и културно наследство, съответно по приоритетни оси 1 /ПО1/ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и 6 /ПО6/ „Регионален туризъм“. Финансовите посредници ще трябва да осигурят съфинансиране с частен ресурс на стойност не по-малко от 30% от общия размер на финансирането, предоставено от ФГР за всеки инвестиционен проект.              

В рамките на ПО1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ , инвестиции ще могат да бъдат осъществявани в проекти облагородяващи градската среда, градския транспорт, зоните с потенциал за икономическо развитие, спортна и културна инфраструктура, както и инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития. С ресурса по ПО6 „Регионален туризъм“ ще бъдат финансирани проекти за развитие на туризма, свързани с обекти на национално и световно културно наследство. Крайните получатели могат да бъдат, както физически и юридически лица, така и публично частни партньорства, общини и други публични организации.                   

Предоставените средства по финансовия инструмент ще представляват кредити, с гратисен период до 36 месеца в зависимост от сектора на инвестицията и финансирания проект, с максимален срок за погасяване до 20 години.                   

ФМФИБ ще предоставя и гаранции към кредитите, частично покриващи риска по съфинансирането. За да могат да се възползват от предоставената гаранция, финансовите посредници ще трябва да осигурят частен ресурс на стойност не по-малка от 40% от общия размер на финансирането, предоставено от ФГР за всеки инвестиционен проект.                   

В допълнение, ФМФИБ подписа споразумение за сътрудничество с Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/, което предоставя възможност за изграждане на Инвестиционна платформа за потенциално комбинирано финансиране на средствата от ФМФИБ чрез ЕСИФ и допълнително финансиране предоставено от ЕИБ в рамките на „Европейския фонд за стратегически инвестиции“ /ЕФСИ/.Тази нова инвестиционна платформа ще отключи допълнителни източници на финансиране, част от инвестиционния план за Европа. Целта е да се ще разшири обхвата на финансовите продукти в полза на крайните получатели. 

“Чрез финансовия инструмент Фонд за градско развитие, ФМФИБ цели да подобри достъпа до финансов ресурс в регионите, комбиниирайки публичния ресурс с допълнително привлечен частен капитал за инвестиции създаващи икономически растеж. ” каза изпълнителният директор на Фонда на Фондовете Светослава Георгиева. 

Срокът за подаване на заявления от финансови посредници е до 29ти Декември 2017г. 

Повече информация за процедурата можете да намерите на : http://fmfib.bg/bg/buyer/procedure/24