Новини

ФМФИБ поема управлението на първото поколение фондове за градско развитие

Осигуряват се 66 млн. лв. за инвестиции в облагородяване на градската среда и западнали индустриални територии

10.10.2017

Фонд мениджърът на финансовите инструменти в България (ФМФИБ) поема управлението на „рециклираните средства“ по инструмента за финансов инженеринг на инициативата JESSICA, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, след като подписа споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. По инициативата са предоставени 66 млн. лв представляващи нисколихвени дългосрочни кредити.

Основна цел на ФМФИБ в качеството му на мениджър на Холдингов Фонд (ХФ) JESSICA за България е да осигури управлението, в т.ч. събиране на вземанията от предоставеното финансиране, както и тяхното реинвестиране в допустими по ОПРР проекти.

Усилията на ФМФИБ ще са съсредоточени в успешното реинвестиране на ресурса в рамките на втория цикъл на инвестиране, в допустими проекти, насърчаващи устойчивото градско развитие. Поемайки управлението на ХФ JESSICA, ФМФИБ осигурява приемственост и устойчивост при изпълнението на инвестициите в градски проекти със значим социален ефект, но с по-ниска от средната за пазара възвращаемост.

Чрез подписване на Финансовото споразумение по управление и администриране на револвиращия механизъм по инициативата, ХФ JESSICA за Бълагрия ще продължи да следва стратегическите насоки за подпомагане на градското развитие и възстановяване; за създаване на възможности за публични проекти за градско развитие и/или публично-частни партньорства; за подпомагане откриването и финансирането на устойчиви решения на градските проблеми в средносрочен и дългосрочен план. Ресурсът ще бъде вложен в проекти в седемте дефинирани в предходния програмен период града запазвайки двете финансови структури: Фонд за устойчиво градско развитие на София – гр. София, и Регионален фонд за градско развитие – в градовете Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.

ФМФИБ е с мисия да надгради постигнатото от първото поколение фондове, като стартира финансов инструмент „Фонд за градско развитие“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Инвестицията на рециклираните средства по Джесика от една страна и средствата предвидени по финансовия инструмент Фонд за Градско Развитие по ОПРР 2014-2020 възлизащи на 353.3 млн.лв ще осигурят последователността в контекста на градското възстановяване и развитие. В допълнение на заделените средства за развитие на градската среда е предвиден и ресурс за инвестиции в проекти свързани с туризма и културното наследство.