Новини

Фонд на фондовете подписа споразумение за реинвестиране на остатъчен ресурс по ОПРЧР 2014-2020

28.12.2023

Фонд на фондовете и Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРР) подписаха Допълнително споразумение за реинвестиране на остатъчния ресурс по ОПРЧР 2014-2020. Споразумението беше подписано от министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова от страна на Управляващия орган и от Виктория Христова и Бисер Петков, изпълнителни директори и членове на Управителния съвет на ФнФ. 

Средствата за реинвестиране представляват постъпленията от погасителни вноски и освободени гаранции във връзка с вече предоставено финансиране на крайни получатели в рамките на първия инвестиционен цикъл по ОПРЧР 2014-2020.

Предвижда се очакваният възстановен и/или освободен ресурс от финансови инструменти по ОПРЧР в размер на 19.1 млн. лв., да бъде повторно инвестиран след края на срока на допустимост чрез финансови инструменти в съответствие с целите на ОПРЧР за период до края на 2031 г. Анализът на изпълнение на съществуващите два инструмента по ОПРЧР 2014-2020 - „Портфейлна гаранция с таван на загубите“ и „Микрокредитиране със споделен риск“, установява необходимост от продължаваща подкрепа за стартиращи и социални предприятия. Подписването на допълнителното споразумение адресира тази констатация и чрез него предвиденият за повторно инвестиране ресурс ще надгради подкрепата за целевите групи крайни получатели и ще съдейства за подобряване на тяхната устойчивост в контекста на предизвикателствата на икономическата среда. Както и до момента, ФИ ще продължат да осигуряват облекчен достъп до финансиране за социални предприятия и стартиращи предприемачи - крайни получатели, които без публичната подкрепа трудно биха получили кредит от свободния финансов пазар, поради липса на финансова история, недостатъчни обезпечения, високорисков профил и/или други причини.

Предложената по силата на подписаното Допълнително споразумение структура на ФИ с възстановени и/или освободени средства, обхваща дългови финансови инструменти в продължение на дейността на съществуващите два продукта по ОПРЧР 2014-2020 – „Микрокредитиране със споделен риск“ и „Портфейлни гаранции с таван на загубите за микрокредитиране“, при които финансирането е изцяло с възстановен от програмата ресурс. Основните параметри като структура, целеви крайни получатели, очаквани социални ефекти, размер на предоставяната подкрепа, остават без промяна. Допустимите дейности също се запазват идентични с тези на ОПРЧР 2014-2020. Финансирането, както и досега, се предоставя под формата на инвестиционен или оборотен кредит в размер до 100 000 лв. със срок за погасяване до 10 години и при облекчени изисквания - по-нисък лихвен процент, по-малки обезпечения, възможност за гратисен период. Крайните получатели, които отговарят на условията за допустимост, ще могат да се възползват от средствата, предвидени за реинвестиране, в срок до 31.12.2031 г. 

С подписване на Допълнителното споразумение и новите възможности за насочване на рециклирания ресурс към предприятия, които имат нужда от подкрепа, ще се катализира развитието на малкия бизнес, социалното включване и насърчаването на социалната икономика, както и намаляването на безработицата и пълноценното участие в пазара на труда на хора със специфични потребности.