Новини

Фонд на фондовете се включи в Burgas Blue Summit

Представихме възможностите за подкрепа на "синя" и устойчива икономика

27.07.2023

Фонд на фондовете взе участие в тридневния регионален форум Burgas Blue Summit and Innovation Expo, който се проведе в Експоцентър „Флора“, Бургас. Инициативата е с фокус иновации и „син“ растеж и се организира в рамките на проект „Дигитална мрежа за синя икономика и насърчаване на иновациите“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС чрез програма „Природни ресурси, климат, устойчива синя икономика и чиста енергия“ на Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027.

Събитието събра представители на академичните среди, бизнеса, национални и европейски институции и организации. Сред основните акценти в програмата бяха дигитализация на „синята“ и кръгова икономика, възможности за междусекторни връзки на трансгранично ниво между водещи участници в морския сектор и инвестициите в иновативни бизнеси за бъдещето на морските индустрии. Обсъдиха се и стратегически документи, сред които Морският пространствен план и стратегия на България и Програмата за морско дело и рибарство 2021 – 2027. Форумът създаде конструктивна целева среда за обмен на знания и експертни решения по ключови актуални теми в областта на „синята“ икономика в Черноморския регион.

В конферентната програма участва изпълнителният ни директор Павел Лисев, за да представи финансовите инструменти за настоящата многогодишна рамка 2021-2027. Те са насочени към подкрепа и развитие на иновативни стартъпи по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), както и високотехнологични разработки, трансфер и комерсиализация на технологии по програма “Научни изследвания, иновации и  дигитализация за интелигентна трансформация” (ПНИИДИТ). Той запозна аудиторията с примери за успешни бизнес истории, финансирани с публичен ресурс чрез Фонд на фондовете, в устойчива мобилност, "зелена" икономика, Индустрия 4.0, градска среда, включително конкретни проекти в Бургас и региона.

България има значителен потенциал да затвърди позициите си на център, в който се създават иновации въз основа на научна и развойна дейност и интензивно взаимодействие между наука и бизнес. Фондът на фондовете ще е активен участник в този процес чрез своите бъдещи инструменти, с които ще продължава да подкрепя ускоряването на иновациите в страната, зелената икономика и инвестиции за градска и регионална среда.

Интегрирането на "сините" иновационни идеи, практики и модели, както и подпомагането на „синьото“ предприемачество, ще генерират допълнителен икономически растеж, ще създадат нови работни места и спомогнат за устойчивото развитие на региона и страната.