Новини

Фонд на фондовете ще управлява над 462 млн. лв. по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027

50 общини в цялата страна ще получат инвестиции за развитие

29.06.2023

Днес се състоя официалното подписване на Споразумение за финансиране между Фонд на фондовете и Управляващия орган на Програма „Развитие на регионите“ (УО на ПРР) 2021-2027 към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. От страна на Фонда подписи положиха Виктория Христова и Павел Лисев – изпълнителни директори и членове на Управителния съвет, а от името на Управляващия орган на ПРР - Ангелина Тодорова-Бонева, негов ръководител и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Средствата, възложени на ФнФ по силата на предоставения мандат, са осигурени от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Общият размер на финансовия ресурс, който Фондът ще управлява, надхвърля 462 млн. лв.  От тях над 277 млн. лв. са предвидени за финансови инструменти, а близо 185 млн. лв. ще се предоставят като безвъзмездни средства в комбинация с финансовия инструмент в единична операция.

В новата Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 са обособени два приоритета – „интегрирано градско развитие“ и „интегрирано териториално развитие на регионите“. Приоритет 1 е целево ориентиран към насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, културата, природното наследство и устойчивия туризъм в 10-те най-големи градски общини в страната, които са и основни центрове на растеж: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград. По приоритет 2 ще се осигурява подкрепа по същите направления в в 40 средни и по-малки градски общини с население над 15 хил. души: Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански.

Инструментът ще предлага дългово финансиране, насочено към инвестиции в няколко сектора: техническа инфраструктура за бизнес и предприемачество, индустриални паркове и развитие на малки и средни предприятия, енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради, устойчива мобилност и екологично чист транспорт, зелена градска инфраструктура и по-висока сигурност в обществените пространства, образователна и здравна инфраструктура, проекти в сферата на културата, спорта и туризма. Чрез инструментите по двете приоритетни оси ще се постигне цялостно подобрение на градската среда с по-„зелен“, модерен и адаптиран към нуждите на гражданите облик, и ще се повиши социално-икономическото развитие на регионите в цялата страна.

Структурата за изпълнение на мандата предвижда два финансови посредника за: Фонд за градско развитие (ФГР) – Северна България и ФГР – Южна България. Крайни получатели на ресурса могат да бъдат общини, публични институции, частни и общински предприятия, както и публично-частни дружества. Всеки одобрен проект може да получи до 39 млн.лв. финансиране със срок на погасяване до 20 години, при облекчени изисквания за обезпечение, ниски лихвени нива и без такси и комисионни за управление на публичния ресурс. 

За първи път от началото на изпълнението на ФИ правната рамка позволява комбинирана подкрепа в единична операция с финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ, което значително намалява тежестта при инвестиране, предвид че грантовата компонента ще се предоставя по правилата на финансовия инструмент.

По време на подписването зам.-министър Бонева отбеляза, че днешното Споразумение е стъпка в посока утвърждаване на концепцията за небезвъзмездна финансова помощ в България. „Инструментите, изпълнявани до настоящия момент,  са се доказали като модел за качествени и устойчиви проекти. Най-важното за нас е да осигурим приемственост на акумулирания до момента опит и достижения с обединените усилия на нашите екипи.”

Павел Лисев от своя страна сподели: „До момента чрез фондовете за градско развитие по предходния програмен период са подкрепени над 125 проекта. Ефектът от инструментите, структурирани през 2014-2020, е многоизмерен. Ще работим в пълна степен заедно с нашите партньори ресурсът, който ни е възложен за управление през новата многогодишна рамка, да бъде целево използван и да надградим постигнатото до момента. За нас е важно да подкрепяме крайни получатели, които имат визия за по-устойчива икономическа среда.“