Новини

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурса за членове на Управителния съвет на ФМФИБ ЕАД

05.05.2023

С решение по т. 1 от Протокол № 10/02.03.2023 г. на Надзорния съвет на ФМФИБ ЕАД е обявен конкурс за избор и назначаване на трима членове на Управителния съвет на ФМФИБ ЕАД и възлагане управлението на дружеството. 

Кандидатите, допуснати до втори етап от конкурсната процедура, трябваше да представят Концепция за развитие на публичното предприятие с тригодишен хоризонт на управление в срок до 17:00 ч. на 10.04.2023 г.

В определения срок за представяне на Концепции за развитие на публичното предприятие в деловодството на ФМФИБ ЕАД и по електронен път на официалната електронна поща са подадени общо 11 Концепции. Конкурсната комисия, назначена с решение на Надзорния съвет от Протокол № 11/02.03.2023 г., разгледа всички подадени в срок Концепции и извърши оценка на същите в съответствие с оповестените показатели и методика за оценка, публикувани на интернет страницата на ФМФИБ ЕАД при обявяване на конкурса.

Въз основа на резултатите от извършената оценка и отчитайки поставеното изискване в раздел IV от решение на Надзорния съвет по Протокол № 10/02.03.2023 г. до трети етап от конкурса се допускат 8 кандидата. Трети етап, който ще се проведе под формата на интервю, включва въпроси по представената от съответния кандидат Концепция за развитие на публичното предприятие, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на публичното предприятие, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

Цялата информация за конкурса, както и всички свързани документи са налични на следния линк: тук