Новини

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за членове на Управителния съвет на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД

29.03.2023

С решение по т. 1 от Протокол № 10/02.03.2023 г. на Надзорния съвет на ФМФИБ ЕАД е обявен конкурс за избор и назначаване на трима членове на Управителния съвет на ФМФИБ ЕАД и възлагане управлението на дружеството.
В определения срок за подаване на заявления са постъпили 15 (петнадесет) броя заявления за участие.
Конкурсната комисия, назначена с решение на Надзорния съвет от Протокол № 11/02.03.2023 г., разгледа представените от всички кандидати документи и извърши проверка за допустимост на кандидатите и съответствие на представените документи с поставените изисквания. Със списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати може да се запознаете в приложения документ.

Цялата информация за конкурса, както и всички свързани документи са налични на следния линк.