Новини

Фондът на фондовете започва пазарни консултации за първия дългов инструмент по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027

Необходима е регистрация за участие - срещите ще се провеждат до 13 април

23.03.2023

Фонд на фондовете стартира провеждането на пазарни консултации във връзка със структурирането на Финансов инструмент „Кръгова икономика“ със средства от ПКИП 2021-2027. Разговорите са за обсъждане на основните параметри на инструмента и целят да осигурят отговарящи в най-висока степен на потребностите на пазара условия и оптимална структура за неговото прилагане. Поканени да се регистрират за участие са всички заинтересовани лица. Консултации ще бъдат провеждани до 13.04.2023 г. под формата на индивидуални срещи.

Финансовият инструмент „Кръгова икономика“ е с общ индикативен бюджет 273.6 млн. евро.

Целта на продукта е да подкрепи финансово проекти на предприятия, свързани с насърчаване на енергийната ефективност, намаляване емисиите от парникови газове („Енергийна ефективност”) и насърчаване на прехода към кръгова и ресурсо-ефективна икономика (“Ресурсна ефективност“). 

В консултациите са планирани за обсъждане следните основни, но не единствени теми:

  • Състояние на пазара и съществени фактори, свързани с инвестиции в кръгова икономика: търсене и предлагане, дейности и проекти, очаквани възможности и др.
  • Структура на Финансовия инструмент „Кръгова икономика“: механизъм за прилагане (портфейлна гаранция с таван на загубите и/или финансиране със споделен риск), размер на ресурса, комбинация с безвъзмездна финансова помощ в единична операция и др.
  • Параметри на Финансовия инструмент: процент на покритие и таван за загубите на гаранцията/процент на съфинансиране, целеви размер на портфейла, предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, възможности за възнаграждение, изисквания за допустимост, режими на държавна помощ и др.
  • Индикативни условия на финансиране: основни очаквани параметри на финансиране, ценови условия, размер, срочност и др.

За повече информация, както и за подготовка за пазарните консултации, заинтересованите лица могат да се запознаят с Индикативната техническа спецификация, както и с концепцията за създаване и прилагане на инструмента на следния линк: Финансов инструмент "Кръгова икономика" 2021-2027

Желаещите да вземат участие в консултациите трябва да се регистрират тук.

При наличие на въпроси или технически затруднения може да се свържете с нашия екип на: office@fmfib.bg.