Новини

Фондът на фондовете започва пазарни консултации за първия си дялов финансов инструмент по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027

Необходима е регистрация за участие - срещите ще се провеждат до 12 април

20.03.2023

Фондът на фондовете стартира провеждането на пазарни консултации във връзка със структурирането на финансов инструмент за дялово и квази-дялово финансиране „Фонд Предприемачество“ със средства от ПКИП 2021-2027. Разговорите са за обсъждане на основните параметри на инструмента и целят да осигурят оптимални условия и структура за неговото изпълнение. Поканени да се регистрират за участие са всички заинтересовани лица. Консултации ще бъдат провеждани до 12.04.2023 г. под формата на индивидуални срещи.

„Фонд Предприемачество“ е с общ бюджет 104.4 млн. евро. Основната цел на продукта е да предостави финансова подкрепа на предприятия, свързани с насърчаване на предприемачеството и финансиране създаването на нови, както и развитието на съществуващи предприятия във всички етапи на развитие (нови МСП в етап ускоряване и начален етап, включително в етап на растеж) и в различни сектори. Заложени са също цели като осигуряване на приемственост с вече съществуващите на пазара фондове за дялови и квази-дялови инвестиции с публичен ресурс и затвърждаване на постигнатите от тях резултати по ОПИК 2014-2020, както и подобряване на предприемаческата екосистема и привличане на чуждестранни капиталови инвестиции.

Сред планираните за обсъждане теми в рамките на консултациите са:

  • Пазарни възможности и ключови фактори, свързани с рисковото финансиране и развитието на предприемаческата екосистема.
  • Структура и основни параметри на Финансовия инструмент, в това число механизъм за неговото прилагане, размер на ресурса, териториално разпределение, постигнати резултати, начин на разпределение на приходите, и др.
  • Инвестиционна стратегия и процес на набиране на потенциални инвестиции.
  • Индикативни условия на финансиране: очаквани параметри на финансиране, включително необходимост от набиране на частен капитал, ценови условия, размер, срочност и др.
  • Структура на фонда и екипа, който ще го управлява.

За повече информация и относно подготовка за пазарните консултации заинтересованите лица трябва да се запознаят с документите, включващи индикативната техническа спецификация на инструмента. 

Документите са достъпни на следния линк: Фонд Предприемачество 2021-2027

Желаещите да вземат участие в консултациите трябва да се регистрират на електронния адрес тук.

Въпроси по пазарните консултации могат да бъдат отправяни на електронен адрес office@fmfib.bg.