Новини

Фондът на фондовете, ББР Микрофинансиране и Общински гаранционен фонд в тристранно партньорство в подкрепа на социални и стартиращи компании

Предприемачите ще могат да се възползват от финансиране при още по-облекчени условия

20.02.2023

Фондът на фондовете (ФнФ), ББР Микрофинансиране и Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) към Столична община подписаха Меморандум за сътрудничество, насочен към стимулиране развитието на социални предприятия и стартиращи компании.

Като произтичаща стъпка от тристранното споразумение се очаква допълване обхвата на Гаранционния инструмент на ФнФ и разширяване възможностите за подкрепа от страна на ББР Микрофинансиране на социални предприятия и стартиращи компании, чрез издаване на индивидуални гаранции от ОГФМСП. По този начин ще се подобри достъпът на компаниите до финансиране при по-ниски лихвени нива и облекчени изисквания за обезпечение.

Меморандумът предвижда да обедини усилията на трите институции в следните основни направления: установяване на ефективен механизъм за взаимодействие между партньорите, който да подобри процеса по инвестиране на средствата от ЕСИФ, промотиране на дейностите на всяка една от страните по документа, осъществяване на общи проекти и инициативи. Документът ще даде допълнителна възможност на страните да идентифицират синергии в дейността си за улесняване финансирането на социални и стартиращи предприятия. Споразумението надгражда програмата „Ново начало“ за насърчаване на предприемачеството сред уязвимите групи, по която си партнираха ББР Микрофинансиране и Фондът на фондовете. Чрез разширяване на партньорството се увеличава размерът на средствата, които могат да бъдат насочени към бизнеса, както и обхватът на финансиране, като се дава възможност на предприятията в София да получават подкрепа за по-голям кръг от дейности. Допустими за кредитиране вече са: закупуване на земя, инфраструктура, недвижимо имущество, дълготрайни материални активи втора употреба, закупуване на товарни автомобили, рефинансиране на съществуващи заеми и др. С приоритет ще бъдат разглеждани исканията на новосъздадени компании и бизнеси с мисия. Фирмите ще могат да се възползват и от по-дълъг срок за погасяване на задълженията.

По повод подписването изпълнителният директор на ФнФ Мартин Гиков сподели следното: „Тристранният Меморандум е една положителна стъпка към надграждане на междуинституционалното сътрудничество между ФнФ, ББР Микрофинансиране и ОГФМСП. Като се използва общият капацитет на трите институции, ще могат да бъдат предоставени още по-креативни решения за малкия и средния бизнес. Същевременно ще е възможно да се постигне административна синергия, която не само да улеснява крайните получатели, но и да отговаря максимално точно на техните нужди.“