Новини

Над 1,2 млрд. лв. ще управлява Фонда на фондовете по Споразумение за финансиране по ПКИП

Това е първият и най-голям мандат, който ще бъде възложен от Министерство на иновациите и растежа към Фонда

17.02.2023

Фондът на фондовете (ФнФ) и Управляващият орган (УО) на Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) 2021-2027 към Министерството на иновациите и растежа (МИР) подписаха Споразумение за финансиране. От страна на Фонда документът беше парафиран от Мартин Гиков и Камен Славов, представляващи членове на Управителния съвет, а от страна на УО на ПКИП 2021-2027 – Илияна Илиева, Главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспосбност“ към МИР. Това е първият и най-голям мандат, който ще бъде възложен от  Министерство на иновациите и растежа към Фонда.

Размерът на средствата, възложени за управление на Фонда на фондовете по силата на Споразумението, надхвърля 1,2 млрд. лв. Ресурсът ще бъде използван активно в подкрепа на предприемаческата екосистема и малките и средни предприятия в страната.

Над 1 млрд. лв. от целия размер на средствата ще бъде насочен към финансови инструменти, като за първи път са осигурени и допълнителни 263 млн. лв. за безвъзмездна финансова помощ, която ще може да се комбинира с тях. Предвидената част за финансови инструменти ще мобилизира допълнителен частен капитал от минимум 400 млн. лв. Планирано е 533 млн. лв. да бъдат насочени за дялови инвестиции и 730 млн. лв. за кредитиране на българските компании при преференциални условия.

Основните приоритети на ПКИП са „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“. С ресурса по програмата ще бъде подпомогнато постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика посредством разнообразно портфолио от финансови продукти, насочени към сферата на иновациите; цифровизацията и принос към въвеждане на етапите на Индустрия 4.0; повишаване на конкурентоспособността на предприятията; подкрепа за модернизиране на семейните предприятия, както и такива в областта на творческите индустрии; стимулиране на мерки за енергийна ефективност и изграждане на капацитет за енергия от възобновяеми източници в съответствие с целите на кръговата икономика.

Предвижда се в максимално кратки срокове Фондът на фондовете да започне избор на посредници, които да изпълняват финансовите инструменти, с цел навременното достигане на ресурса до крайните получатели.