Новини

Съветът на директорите на Фонда на фондовете се срещна с министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер

22.12.2021

Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер проведе среща с ръководството на Фонда на фондовете. Обсъдени бяха редица теми, свързани с дейността на дружеството, както и напредъка на започналата реорганизация на структурата за подобряване на процесите в дружеството и оптимизирането на бизнес модела на Фонда.

 Коментирани бяха мерките по установяване на максимална прозрачност при работата на Фонда, като например публичното обявяване на крайните получатели на финансови инструменти и стартиралите заседания на т.нар. консултативен съвет, където участват всички контрагенти, чиито принос би увеличил добавената стойност при имплементирането на финансовите инструменти в България.

По време на срещата особено внимание беше отделено на възможностите и предизвикателствата пред дейността на Фонда при структурирането на финансови инструменти за новия програмен период 2021-2027, предвид ролята му в управлението на ресурсите от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България. Подробно бяха обсъдени и възможни подходи за тяхното преодоляване.

Министър Лорер се запозна и с анализ на ситуацията по отношение темпа на прилагане на финансовите инструменти по съществуващите мандати, договорени с Оперативните програми в страната, възлизащи на приблизително 1.3 млрд. лв.

Г-н Лорер и Съвета на директорите се съгласиха, че от съществено значение, би било осъществяването на цялостен, детайлен  одит на системите за управление и контрол и дейността на дружеството до момента, с оглед идентифициране на възможностите за повишаване на ефективността, подобряване на репутацията на дружеството и др. 

Към настоящият момент, ФМФИБ ЕАД е обект и на планова одитна проверка от страна на ИА ОСЕС.

Резултатите от планираните проверки ще установят ефективността от дейността на дружеството до момента и ще предоставят възможност за въвеждането на допълнителни подобрения и добри практики.