Новини

Фонд на фондовете отвори получените оферти по инструмента за кредитиране на селските райони

11.08.2021

Днес, 11 август 2021 г., в сградата на Фонд на фондовете (ФнФ) се проведе публично заседание, на което бяха отворени получените първоначални оферти по процедурата за възлагане на обществена поръчка по финансовия инструмент „Финансиране в селските райони“. Средствата са осигурени от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Ресурсът по инструмента възлиза на 38 млн. лв., разпределен в три обособени позиции. Очаква се към публичния ресурс бъдещите финансови посредници да добавят и частен капитал. По този начин общата сума на заемите ще надхвърли 60 млн. лв.

Участниците подали оферти в определения срок са, както следва:

  1. Първа инвестиционна банка АД – по всички обособени позиции;
  2. Сис Кредит АД – по 1 обособена позиция.

След старта на инструмента от нисколихвените кредити ще могат да се възползват земеделски производители и други бизнеси в селските райони. Фермерите ще могат да ползват финансиране до 2 млн. лв., а право на заем при облекчени условия ще имат също предприятия, осъществяващи неземеделски дейности на територията на селски райони, включително производство, търговия, занаяти, всякакъв вид услуги като например, счетоводни, комунално-битови, ремонтни, ветеринарни, информационни, грижа да стари хора и др. Парите ще могат да се използват, както за инвестиции, така и за оборотни средства.

Фондът на фондовете ще съфинансира два вида нисколихвени кредити: допълващи вече получена безвъзмездна помощ по проекти (участие на ФнФ до 50% от размера на кредита) и самостоятелни заеми (участие на ФнФ до 70% от размера на кредита).

Преференциалните условия ще включват по-ниски от пазарните лихви, облекчени условия за кандидатстване, намаляване на изискванията за обезпечения, удължен гратисен период, улеснен достъп до финансов ресурс на специфични целеви групи (малки стопанства, млади фермери). Очаква се с предвидените средства да бъдат подкрепени минимум 130 предприятия, развиващи дейност в селското стопанство или преработката на земеделски продукти, както и осъществяващи неземеделска дейност на територията на селските райони.

След днешното отваряне на подалите оферти предстои разглеждането им.