Новини

Фонд на фондовете стартира процедура по избор на посредници за гаранции за микрокредитиране

15.03.2021

Фонд на фондовете стартира процедура за избор на финансови посредници за изпълнение на финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“, финансиран със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана със средства от Европейския социален фонд.

Портфейлната гаранция покрива до 80% от кредитния риск на финансовия посредник по всеки микрокредит, включен в гарантирания портфейл. Потенциални финансови посредници са кредитни и финансови институции, които имат право да предоставят финансиране под формата на кредити, заеми и/или лизинги на територията на Република България.

Фонд на фондовете ще избере финансови посредници, които от своя страна ще предоставят микрокредити на допустими крайни получатели, а имено стартиращи предприятия (включително такива на лица от уязвими групи) и социални предприятия. Изпълнението на финансовия инструмент има за цел да подобри достъпа до финансиране на целевите групи крайни получатели, предоставяйки финансиране при по-благоприятни лихва и/или ниво на обезпеченост по кредитите.

Микрокредитите ще финансират дейности, свързани с придобиване на материални и нематериални активи; работен капитал във връзка с развитие или разширяване на дейности на предприятието или самонаетото лице; развитие и повишаване на уменията на работници и служители, или на предприемача в случай на самостоятелна заетост.

Заинтересованите финансови посредници могат да подават заявления за участие до 18.00 часа на 31 март 2021 г.

Пълният комплект документи може да намерите на https://www.fmfib.bg/bg/buyer/procedure/59