Новини

Кабинетът разреши отново на Фонда на фондовете да участва в алтернативни инвестиционни фондове

12.08.2020

Със свое решение правителството препотвърди съгласието си за участие на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (Фонда на фондовете - ФнФ) в алтернативни инвестиционни фондове. ФнФ има такова разрешение от 26 юли 2019 г., дадено на основание на междувременно отменен нормативен акт. Въз основа на него Фондът на фондовете вече участва в три алтернативни инвестиционни фонда за прилагане на финансови инструменти.

Сегашното разрешение на Министерски съвет е съобразено с новия Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия. То е необходимо за осигуряване на навременното, ефективно и законосъобразно изпълнение на дяловите инструменти по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020.

Алтернативният инвестиционен фонд е търговско дружество, учредено съвместно от ФнФ като публичен инвеститор и частни инвеститори. Фондът се управлява от финансов посредник, избран чрез обществена поръчка. В съответствие с инвестиционната стратегия към финансовото споразумение между ФнФ и Управляващия орган на ОПИК 2014-2020 чрез алтернативни инвестиционни фондове се реализират пет инструмента за дялови и квази-дялови инвестиции. Общият публичен ресурс, заделен за тази цел, е приблизително 150 милиона евро.

Активни са три от тези финансови инструменти. За четвъртия в момента протичат последните формални стъпки за регистрация. Петият е в процес на възлагане.

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е търговско дружество със 100% държавно участие в капитала. Правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на финансите. Дружеството управлява финансовите инструменти, които се  прилагат по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Eвропейския фонд за морско дело и рибарство в България.