ФМФИБ в медиите

Финансови продукти, скроени за COVID-19

Председателят на Управителния съвет на Фонда на фондовете Мартин Дановски в интервю пред списание "Мениджър"

12.08.2020

С какви нови решения Фондът на фондовете подпомага бизнеса в новата ситуация?

В рамките на два месеца направихме изцяло нов гаранционен инструмент за подкрепа на малки и средни предприятия, пострадали от икономическата криза вследствие на пандемията. Предоставяме „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19" в размер на 158 млн. лева и очакваме банките-посредници да активират нов портфейл кредити от около 750 млн. лева. Отворени сме за всички сектори в икономиката. Банките ще имат 18 месеца да продават COVID продукта, защото той е с временна рамка, определена от ЕК. Правим всичко възможно от началото на септември 2020 г. да е на пазара.

Какви са характеристиките на продукта, на какво може да разчита бизнесът?

Първо, на кредити с цена, по-ниска от пазарната. Защото гаранцията, която даваме на банките-посредници, е без такси - както за тях, така и за получателя. Благодарение на нея обезпеченията, които ще искат банките от кредитополучателя, трябва да са по-малки - до 20-30%. Лихвите ще се определят от банките, но поемайки по-голямата част от риска, ние ги насърчаваме те да бъдат под пазарните нива.

Второ, тези кредити могат да са не само за оборотни средства, но и за инвестиции - за малки и средни предприятия, които се нуждаят от финансиране за растеж.

Трето, една от най-важните характеристики на тези кредити е, че те предлагат лихвена субсидия за фирми, които решат да запазят или да увеличат своя персонал. През първата година кредитополучателят ще е напълно освободен от лихви, защото ги поема фондът.

Четвърто, продуктът дава възможност за 2 години гратисен период. Ако например вземете кредит от 500 хил. лева за срок от 5 години, с до 2 години гратисен период, с лихва до 4% и лихвена субсидия, първата година няма да плащате нищо.

Какъв ще е таванът на тези кредити?

Фондът не определя размера на кредитите по този продукт, а само размера, до който е гаранцията - 5-годишните заеми са с 1,5 млн. лева, а 10-годишните - с 3 млн. лева.

Прекроихте ли и други продукти заради COVID-19 кризата?

Да, подобрихме условията по три наши продукта, които вече на пазара. Надяваме се от началото на август те да са достъпни с новите характеристики. Единият са фондовете за градско развитие. Това са инвестиционни кредити c таван до 10 млн. евро и максимален срок 20 години. Насочени са към проекти в 39 града. Инструментът се управлява от два финансови посредника: за Северна България - от „Регионален фонд за градско развитие", и за Южна България и София - от обединение „Фонд за устойчиви градове".

Променяме три важни параметъра:

- Договаряме възможност не само за инвестиционно, но и за оборотно кредитиране, особено при проекти за градски транспорт, икономически зони, спорт развлекателна инфраструктура .

- Посредниците ще ползват увеличен таван на загубите до 25 %. Така създава ме условия за намаляване на обезпеченията.

- Даваме също възможност за финансиране на проекти в транспорта туризма.

Пригодихме към ситуацията и продукта „Микрокредитиране със споделен риск". Това са кредити със срок от 10 години за социални предприятия, младежи от уязвими групи и стартиращи фирми. Дават се при много облекчени условия и ниско ниво на обезпечение. Сега премахваме долната граница на размера и те стават от 0 до 50 хил. лева. За стартиращите предприятия до 3 години вече не поставяме условие да не са разпределяли печалба. Увеличаваме от 2 на 3 години гратисния период, в които кредитополучателите могат да не погасяват главницата. Намаляваме административните изисквания към документите на фирмите.

Третият адаптиран към кризата продукт са Фондовете за дялово инвестиране. Тук имаме палитра от фондове, насочени към рискови инвестиции в различни жизнени цикли на компаниите - от акселераторски до мецанин фондове. Разрешеното от ЕК временно COVID-облекчение за тях е вдигане на тавана за държавна помощ до 800 хил. евро публичен ресурс за всяка индивидуална инвестиция, без необходимост да се добавя частен капитал. Тази помощ „де минимис" досега беше 200 хил. евро.

Кои посредници сте избрали по този инструмент?

По този инструмент Фондът на фондовете досега е избрал четири посредника. В сегмента акселерация и стартъп това са „Иновейшън кепитъл", „Ню вижьн 3" и „Витоша венчър партнърс", който сега се структурира. Таванът на индивидуалната инвестиция с публични средства, която те могат да направят в дадена компания, е до 1,4 млн. лева. Четвъртият посредник - „Морнингсайд Хил" - инвестира в по-късна фаза от развитието на компаниите с индивидуална инвестиция в общия случай до 7 млн. лева. Във финалната фаза е изборът на финансов посредник за фонд, който ще инвестира в предприятия в най-зряла фаза на развитие - мецанин фонда. Там тече процедура по Закона за обществените поръчки. Надявам се през четвъртото тримесечие на 2020 г. да имаме резултат.

В момента с ЕК се договаря новият програмен период, който започва от 2021 г. Какви промени се очакват за Фонда на фондовете?

Според предварителните оценки ще има необходимост от финансови инструменти в поне още две оперативни програми - за транспорт и за наука и образование. Според прогнозите размерът на средствата, които ще се управляват от български институции за финансови инструменти, ще бъде 2-3 пъти по-голям от досегашния. Общата сума за споделено управление плюс централните финансови инструменти, които държавата може да ползва, ще бъде поне 3 млрд. евро.

Какви са тенденциите, които наблюдавате, за да разработвате новите финансови инструменти?

В европейското икономическо пространство все по-актуални стават направления като кръгова икономика, зелена икономика, дигитализация, енергийна ефективност. Това са нови червени линии, които се очаква да влязат във всички сектори. Компаниите, които инвестират и се развиват в тези сектори, ще генерират голям потенциал за растеж, а финансовите инструменти са подходящият инструментариум за реализиране на този потенциал.

***

Мартин Дановски е председател на Управителния съвет на Фонда на фондовете (ФнФ), който управлява 1.2 млрд. лева по четири оперативни програми. Финансовите инструменти в портфолиото му са в няколко направления: малки и средни предприятия /МСП/, екология, градско развитие и социална сфера в нейната бизнес част. Те задължително привличат частен ресурс между 10% и 100%.  Продуктите, които се структурират, са кредити със споделен риск, гаранции и дялови инструменти за рисково финансиране. До момента 70% от ресурса е на пазара, като 10% от него вече е договорен с крайни получатели. Финансовите посредници, избрани от фонда да го управляват – банки и частни фондове,  имат възможност да го инвестират до 31 декември 2023 г.