Новини и анализи

Фонд на фондовете стартира пазарни консултации за нов продукт в сектор „Отпадъци“

20.02.2020

Фонд на фондовете структурира нов финансов инструмент за инвестиции в сектор „Отпадъци“. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За да се постигне оптимална близост на продукта с пазарните практики, Фондът стартира провеждането на консултации със широк кръг заинтересовани страни.

Финансовият инструмент ще е в съответствие с целите на оперативната програма и с характеристиките на целевите групи дефинирани в нея, а именно постигане на съответствие с йерархията при управление на отпадъците и намаляване количеството депонирани битови отпадъци. Прилагането му ще се стреми да облекчи трудностите, изпитвани от общини, частни предприятия и публично-частни партньорства, в търсенето на достъпно като условия финансиране за инвестиции в сектора.

Бюджетът на инструмента е почти 50 млн. лв., като се очаква да бъде привлечено допълнително частно съфинансиране. Конкретните параметри на заемите и целевия размер на привлечен частен ресурс ще бъдат определени след приключване на пазарните консултации.

Продуктът ще достигне до пазара чрез посредницикато банки, финансови институции и др., а крайните получатели могат да бъдат общини и общински дружества, както и представители на частния сектор, които имат интерес за инвестиции в сферата на управление на отпадъци.

Фонд на фондовете ще търси дългосрочни решения за ефективно и екологично управление на отпадъците чрез устойчиви бизнес начинания. На този етап се предвижда да бъдат подкрепяни проекти в следните сфери:

  • Проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба на предмети от бита, като мебели, дрехи и други;
  • Прилагане на пилотни проекти на инсталации за рециклиране на разделно събрани битови отпадъци, включително и чрез въвеждане на иновативни технологии;
  • Изграждане на площадки и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци;
  • Закупуване на оборудване и съоръжения за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци;
  • Строителство на анаеробни и компостиращи инсталации;
  • Финансиране на центрове за повторна употреба на строителни отпадъци от бита,включително доставка на съоръжения и оборудване;
  • Инвестиции в дейности, свързани с изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти за прилагане на иновационни, практики и подходи в областта на управлението на отпадъците, въвеждането на нови технологии в тази връзка, както и организиране на информационни кампании, насочени към предотвратяване образуването на отпадъци и към промотирането на общество с нулеви отпадъци.

Пазарните консултации ще продължат до 10 април 2020 г. (включително), а желаещите да заявят участие в процеса могат да го направят на електронна поща: office@fmfib.bg

След приключване на консултациите резултатите от тях ще бъдат обобщени и оповестени в доклад, който ще бъде публикуван на страницата на Фонд на фондовете.