Новини

Мобилизират се допълнителни средства за развитието на българските градове

Фонд на фондовете подписа Меморандум за разбирателство с Европейската инвестиционна банка и Фонд ФЛАГ, в партньорство с Българска консултантска организация

17.01.2020

Днес, 17 януари 2020 г., официално беше подписан Меморандум за разбирателство, чиято цел e създаване на Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие. Тя ще установи механизъм за взаимодействие между страните във връзка с финансирането на разширени възможности за инфраструктура в България.

Механизмът цели да гарантира координацията в усилията на страните при осигуряване на подкрепа за развитието на българските градове, както и да подобри ефективността на процеса по инвестирането на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Платформата ще осигури ресурс, който ще допълни вече наличната подкрепа за градско развитие, която Фонд на фондовете управлява, включваща 353.3 млн. лв. по ОПРР 2014-2020 и 66 млн. лева по ОПРР 2007-2013 (инициативата JESSICA).

Като произтичаща стъпка от Меморандума се очаква още осигуряването на допълнителни средства от страна на ЕИБ, които ще подпомогнат българските общини, както и ще разширят обхвата на вече постигнатото с финансирането от Фонд на фондовете.

При изпълнение на целите на инвестиционната и координационна платформа за градско развитие се предвижда Фонд ФЛАГ да продължи успешното партньорство с Българска консултантска организация, с която участват в управлението на два от фондовете за градско развитие, финансирани от Фонд на фондовете.

По повод подписването на Меморандума вице-президентът на ЕИБ, Лиляна Павлова, коментира събитието така: „Наш ангажимент като банка на ЕС е да предоставим помощ на държавите-членки и на клиентите ни, за да улесним подготовката, разработването и финансирането на приоритетни проекти, които допринасят за икономическия растеж и подобряват качеството на живот на европейските граждани. Също така това означава работа с местни партньори, като добър пример за това, е сключеният днес Меморандум за разбирателство за създаване на „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“ между ЕИБ, Фонд на фондовете (ФМФИБ) и ФЛАГ. Той подчертава значението на установяването на стратегическо партньорство в подкрепа на проекти за устойчиво градско развитие в България. Чрез финансирането от Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) и подкрепата за изграждане на капацитет от ЕИБ, Фонд на фондовете също ще засили своите местни съветнически услуги за българските общини като част от тази нова градска платформа“.

Изпълнителният директор и член на Управителния съвет на Фонда на фондовете, Светослава Георгиева сподели следното: „С днешното подписване, Фонд на фондовете затвърждава ползотворното си партньорство с ЕИБ като инициираме изграждането на ясен механизъм и междуинституционално сътрудничество в полза на българските градове. По този начин се надгражда вече постигнатото чрез Фондовете за градско развитие и се създават предпоставки за разширяване обхвата на подкрепата и допълнително финансиране. Подписването на Меморандума засвидетелства напредъка на България при работата с финансови инструменти“

Изпълнителният директор на ФЛАГ, г-жа Надя Данкинова, благодари на институциите за доброто сътрудничество и сподели: „Разглеждаме Меморандума за разбирателство като естествено продължение на усилията на българската държава да подкрепя финансирането на проекти, насърчаващи устойчивото развитие на местните общности и регионите, чрез утвърдените и добре работещи структури. Считаме, че новата инвестиционна платформа ще  надгради най-вече създаденото чрез фонд ФЛАГ и Фондовете за градско развитие.“

В рамките на събитието беше подписано и Споразумение за финансиране за техническа помощ между Фонд на фондовете и ЕИБ. Подкрепата се осигурява по проект, спечелен от Фонда, със съдействието на Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ). Предвижда се към него да могат да бъдат наемани високо-квалифицирани национални и международни експерти в сферите на проектните инициативи. Помощта ще се  предоставя от финансовите посредници на крайните получатели, като по този начин се надгражда договореното в Меморандума. Общата стойност на споразумението е в размер на 200 хил. евро безвъзмездни средства, на проектен принцип.

Чрез подписването на Меморандума за разбирателство и съпътстващото Споразумение за техническа подкрепа се поставят основите на по-тясно междуинституционално сътрудничество и допълнително финансиране за постигане целите на политиките на европейско и национално ниво.

В допълнение се очаква Меморандумът да подготви публичните власти и техните партньори в реализацията на интегрирани териториални инвестиции, които се предвижда да бъдат финансирани по новата Програма за развитие на регионите в следващия програмен период 2021-2027 г.

 

Допълнителна информация:

Фонд на фондовете е акционерно дружество, притежавано от българската държава, което прилага финансовите инструменти в страната, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Дружеството управлява публичен ресурс в размер над 660 милиона евро и предлага на пазара широк кръг от продукти за финансовия сектор, включително гаранции, кредити, фондове за дялово инвестиране и редица други.

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е банката на ЕС. Тя е институцията на ЕС за дългосрочно финансиране и е единствената банка, която е собственост на държавите членки на Европейския съюз и представлява техните интереси. Банката предоставя дългосрочно финансиране за обосновани инвестиции, в подкрепа на заложените в политиката на ЕС цели. ЕИБ работи в тясно сътрудничество с други институции на ЕС с оглед изпълнение на политиката на ЕС. ЕИБ е най-големият многостранен заемополучател и кредитор според обемите и предоставя финансиране и експертна помощ за обосновани и устойчиви инвестиционни проекти, които допринасят за постигане целите в политиката на ЕС. Над 90 % от дейността на ЕИБ е съсредоточена в Европа, но банката подкрепя и политиката на ЕС в областта на външните работи и на развитието.

Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД есъздаден като инструмент на държавната политика за регионално развитие, насочен към българските общини и техните нужди за финансиране на инвестиционни проекти, изпълнявани по Оперативните програми или по други европейски програми. ФЛАГ отпуска мостови кредити и кредити за осигуряване на собствения принос по проектите. За последните десет години ФЛАГ е подкрепил 220 от общо 265 български общини със заеми в общ размер на над 1,3 млрд. лева или 0,66 млрд. евро.