Новини

Фонд на фондовете започва пазарни консултации за кредити насочени към микро, малки и средни предприятия

22.11.2019

Фонд на фондовете започва подготовката на нов продукт за финансиране на малкия бизнес. Първият етап е провеждането на пазарни консултации, които имат за цел да се постигне оптимална структура на продукта. Като се базира на възможностите за предоставяне на средства за споделяне на риска и определи параметрите на финансовия инструмент, Фонд на фондовете ще идентифицира настоящите потребности на пазара и потенциалните финансови посредници.

Средствата са осигуренипо Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК), съфинансирана със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Процедурата ще е в съответствие с целите на ОПИК и особеностите на целевата група. Прилагането на инструмента ще облекчи трудностите, изпитвани от предприятията при търсене на достъпно като цена финансиране, свързано с нивото на риск, на което ги определят банките. Това ще допринесе за подобряване на достъпа на компаниите до външно финансиране при изгодни условия.

Бюджетът на инструмента е 29 млн. лв. и ще подкрепи нов портфейл от кредити в размер на 41 млн. лв., при които до 70% от всеки кредит ще се финансира от Фонд на фондовете. Конкретните параметри на заемите ще бъдат определени след приключване на пазарните консултации. Финансирането е подходящо за подпомагане закупуването на машини, оборудване, автомобили, както и лизинги, оборотни средства и др.

Консултациите се провеждат от 21 ноември 2019 г. до 12 декември 2019 г. (включително), като заинтересованите лица биха могли да изразят желание за участие на телефонен номер: +3592 801 40 50 или на електронна поща: office@fmfib.bg

След приключване на консултациите резултатите от тях ще бъдат обобщени и оповестени в доклад, който ще бъде публикуван на страницата на Фонд на фондовете.