Новини

Публични средства в размер на 75.3 млн. лв. се инвестират в малки и средни предприятия в зряла фаза и с потенциал за растеж

Фонд на фондовете избра посредник за първия Мецанин фонд, насочен изцяло към България

21.10.2019

Фонд на фондовете избра фонд мениджър за управлението на Фонд Мецанин/Растеж, като средствата са осигурени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Мецанин финансирането е алтернатива на традиционните възможности за привличане на финансов ресурс от страна на фирмите в страната, а именно банков кредит, капиталово финансиране и собствената си печалба.

На база извършената оценка на предложенията на участниците за посредник беше определен Бългериан Мецанин Партнърс ДЗЗД, Партньори в екипа са Иван Христанов, Евгени Ангелов, Диана Аладжова и Лоид Шулц. Освен посочените лица, членове на обединението са Ривър Стикс Кепитъл ЕАД (с едноличен собственик на капитала Елвин Гури) и Елеонора Сърбова. Екипът се състои от професионалисти с дългогодишен опит в управлението на фондове за дялови инвестиции, както в България, така и в чужбина. Партньорите са придобили своя професионален опит във водещи организации в сферата на управлението на инвестиции.

Бългериан Мецанин Партнърс ще управлява 75.3 млн. лв. публични средства, като се очаква да привлече и допълнително частно финансиране от минимум 28.5 млн. лв.

Инвестициите на фонда ще доведат до увеличаване на производителността и експортния потенциал на българския бизнес. Инструментът ще подкрепи развитието на конкурентоспособността на малките и средни предприятия в зрял етап на развитие. Чрез него ще се осигури достъп до алтернативна форма на финансиране за компании с планове за разширяване и подобряване на дейността, включително и за навлизане на нови пазари.

Размерът на инвестициите във всяко предприятие ще е в диапазон от 4.9 млн. лв. до 13.7 млн. лв.

Инвестиционният период на инструмента ще продължи до края на 2023 година.