Новини

Фонд на фондовете отвори заявленията за участие в процедурата за избор на финансови посредници по един от гаранционните си продукти

Финансовият инструмент е насочен към подкрепа на стартиращи и социални предприятия

13.08.2019

Днес, 13 август 2019 г., в сградата на Фонд на фондовете се проведе публично заседание, на което членовете на комисията за избор на финансови посредници отвориха заявленията за участие.  Предметът на обществената поръчка е „Изпълнение на финансов инструмент - Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“. Той е финансиран със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана със средства от Европейския социален фонд.

В определения от възложителя срок са получени заявления за участие по всички 8 обособени позиции.

Портфейлната гаранция ще покрива до 80% от кредитния риск на финансовия посредник по всеки микрокредит, включен в гарантирания портфейл, до достигане на тавана на загуби на ниво портфейл. Микрокредитите, които ще се предоставят, ще са насочени към стартиращи предприятия (в т.ч. такива на лица от уязвими групи: безработни повече от 6 месеца, младежи на възраст до 29 г., вкл. и лица с увреждания) и социални предприятия.

Със средствата ще се финансират дейности, свързани с придобиване на материални и нематериални активи; работен капитал във връзка с развитие или разширяване на дейността на предприятието или самонаетото лице; развитие и повишаване на уменията на работници и служители, или на предприемача в случай на самостоятелна заетост.

Бюджетът на финансовия инструмент възлиза на 20 млн. лв., като очакваната обща сума на микрокредитите за крайни получатели е 100 млн. лв., а максималният размер на кредит, предоставен на допустим краен получател е 97 791 лв. или 50 000 евро.

Заявления за участие бяха подадени от:

  1. "Кредит плюс" ООД – по обособени позиции 1, 2 и 3;
  2.  УниКредит Булбанк АД – по обособени позиции 4, 5, 6, 7 и 8.

Предстои разглеждане на заявленията, след което ще бъдат изпратени покани за подаване на първоначални оферти на отговарящите на условията кандидати.