Новини

Фонд на фондовете започва пазарни консултации за гаранционен продукт за иновации и енергийна ефективност

26.03.2019

Фонд на фондовете стартира провеждането на пазарни консултации във връзка с избора на партньори за изпълнение на финансов инструмент „Портфейлни гаранции с таван на загубите“, финансиран със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК), съфинансирана със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Целта на инструмента е да подкрепи отпускането на заеми и/или финансови лизинги, както на микро, малки и средни предприятия (МСП), така и на големи компании. Това следва да бъде постигнато, като Фондът предостави на съответните институции, които дават финансирането гаранции, покриващи евентуалните загуби от неплащане от страна на крайни получатели.

Прилагането на инструмента ще облекчи трудностите, изпитвани от предприятията при търсене на достъпно като цена финансиране, свързано с нивото на риск, на което ги определят банките, както и с невъзможността им да представят достатъчно обезпечения. В тази връзка, финансовия инструмент директно ще допринесе за подобряване на достъпа на целевите предприятия до външно финансиране при изгодни условия.

Кредитирането ще е насочено към фирми от почти всички сектори на икономиката, като ще акцентира в две стратегически за страната направления. Първото ще бъде насочено към проекти, свързани с иновации - Информационни и комуникационни технологии (ИКТ), фармация и биотехнологии, мехатроника, нано и чисти технологии, креативни и рекреативни индустрии. Втората цел на схемата ще е финансиране на проекти в сферата на енергийната ефективност. Ресурсът, предоставен от Фонда на фондовете ще позволи създаването на нов портфейл в размер на минимум от 685 милиона лева – съответно 293 млн. лв. за иновации и 392 млн. лв. за енергийна ефективност.

Пазарните консултации се провеждат от 26 март до 15 май 2019 г. (включително), като заинтересованите лица биха могли да изразят желанието си за участие в процеса до 14 май 2019 г. (включително) на следния телефонен номер: +3592 801 40 50 или на електронна поща: CPG_OPIC@FMFIB.BG

След приключване на пазарните консултации резултатите от тях ще бъдат обобщени и оповестени в доклад, който ще бъде публикуван на страницата на Фонд на фондовете.