Околна срeда 2014-2020

Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС) обхваща финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) и национално съфинансиране с общ бюджет 3 462 564 946.01 лева.

Програмата е насочена към следните цели: изграждане на по-конкурентоспособна, нисковъглеродна икономика, в която ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин; опазване на околната среда; намаляване на емисиите и предотвратяване на загубата на биоразнообразие, и възползване от водещата позиция на Европа в разработването на нови екологични технологии и производствени методи.

ОПОС 2014-2020 г. адресира идентифицираните инвестиционни нужди с интервенции по шест приоритетни оси (ПО), като ПО 1 "Води" и ПО 2 "Отпадъци" предвиждат прилагане на финансови инструменти.

На 10 януари 2017 г. беше подписано Финансово споразумение между Министерството на околната среда и водите на Република България като Управляващ орган на програмата и "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (ФМФИБ ЕАД). Със споразумението е възложено на ФМФИБ ЕАД да управлява 52,43 млн. лв. от ОПОС 2014-2020 г. за предоставяне на подкрепа чрез финансови инструменти в сектор "Отпадъци".

Средствата за финансови инструменти по ОПОС 2014-2020 г. в сектор "Отпадъци" ще бъдат предоставени под формата на гаранции, покриващи загуби по портфейл от кредити с таван на загубите за допустими инвестиции. Чрез финансовите инструменти се цели да се постигне устойчиво управление на отпадъците от бита, като се подобрят условията за финансиране на икономическите субекти, осъществяващи дейност в сектора.

Предстои да се подпише второ финансово споразумение между Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. и ФМФИБ ЕАД за предоставяне на подкрепа чрез финансови инструменти в сектор "Води" с бюджет от 234 млн. лева.