Рeгиони в растeж 2014-2020

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. (ОПРР) обхваща финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално съфинансиране в общ размер от 3 018 201 866 лева, разпределено в осем приоритетни оси.

Програмата е насочена към регионалното развитие и постигане на целите на градската политика в България. ОПРР 2014-2020 г. финансира дейности, които допринасят за постигане на устойчиво градско развитие, създаване на благоприятни условия за подобряване качеството на живот и нови работни места в градовете. Предвидени са инвестиции за: енергийна ефективност в сградния фонд, градския транспорт; градска среда; социална, образователна и здравна инфраструктура; развитие на туризма, свързан с обекти на културното наследство от национално и световно значение; регионална пътна инфраструктура. Подкрепа по програмата се предоставя под формата на безвъзмездно финансиране и финансови инструменти (заеми и гаранции) и комбинация от тях за определени проекти.

В тази връзка на 11 ноември 2016 г. беше подписано Финансово споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България като Управляващ орган на програмата и "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (ФМФИБ). Със споразумението е възложено на ФМФИБ ЕАД да управлява 369 746 721 лв. от ОПРР 2014-2020 г., предназначени за предоставяне на подкрепа чрез финансови инструменти.

Средствата за финансови инструменти по ОПРР 2014-2020 г. ще се използват за предоставяне на нови заеми за проекти за градско развитие и проекти за развитие на туризма, свързани с обекти на културното наследство от национално и световно значение.

Подкрепа чрез финансови инструменти ще се прилага по приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" и приоритетна ос 6 "Регионален туризъм", чрез три фонда за градско развитие (ФГР-София, ФГР-Северна България и ФГР-Южна България), с които се цели да се подобри достъпът до финансиране на допустими проекти, като същевременно се привлече допълнителен частен ресурс към средствата от програмата.