Иновации и конкурeнтоспособност 2014-2020

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) обхваща финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално съфинансиране в общ размер на 2 484 169 903.16 лева, разпределено в пет приоритетни оси.

Програмата пряко се ангажира с интелигентен растеж (чрез приоритетни оси 1 и 2) и с устойчив растеж (чрез приоритетни оси 3 и 4), като цели допълващ ефект по отношение на приобщаващия растеж.

В контекста на тези цели, предвидените финансови инструменти следва да допринесат за подобряване на иновациите, енергийната ефективност и конкурентоспособността на предприятията, с акцент върху МСП.

На 1 август 2016 г. беше подписано Финансово споразумение между Министерството на икономиката на Република България като Управляващ орган на програмата и "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (ФМФИБ ЕАД). Със споразумението е възложено на ФМФИБ ЕАД да управлява 459 620 050 лв. от ОПИК 2014-2020 г., предназначени за предоставяне на подкрепа чрез финансови инструменти.

Средствата за финансови инструменти по ОПИК 2014-2020 г. ще бъдат предоставяни на допустими крайни получатели под формата на заеми, гаранции, дялово и квази-дялово участие.

Финансовите инструменти по ОПИК 2014-2020 г. са предвидени в:

  • Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации": Фонд за технологичен трансфер, както и гаранции, покриващи загуби по портфейл от кредити с таван на загубите, за иновации в предприятията;
  • Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП": Фонд Мецанин/Растеж, Фонд за ускоряване и начално финансиране и Фонд за рисков капитал, както и финансов инструмент за микрофинансиране със споделен риск;
  • Приоритетна ос 3 "Енергийна и ресурсна ефективност": гаранции, покриващи загуби по портфейл от кредити с таван на загубите, за енергийна ефективност в предприятията.